’Jeg la­e­ser Bi­be­len

BT - - KULTUR -

IN­TER­VIEW ud­valg af Coo­pers og Aeros­mit­hs bed­ste.

Men uan­set hvad de spil­ler, så fø­ler Alice Cooper sig hjem­me og i top­form. Ver­dens fe­de­ste liv »Jeg har for­la­engst vi­et mit liv til ro­ck’n’roll. Og når jeg står på sce­nen, fø­ler jeg mig sta­dig som en 25årig. Og jeg er ae­r­ligt talt over­ra­sket over, hvor godt stem­men har holdt. Vi har end­nu ik­ke måt­tet sa­en­ke to­ner­ne i de gam­le san­ge fra de­res ori­gi­na­le to­ne­art. Og pen­sion er ude­luk­ket. Jeg le­ver jo ver­dens fe­de­ste liv. Om da­gen spil­ler jeg golf på de bed­ste ba­ner i ver­den. Og om af­te­nen spil­ler jeg ro­ck’n’roll for­an det bed­ste pu­bli­kum og sam­men med nog­le af de bed­ste mu­si­ke­re i bran­chen,« si­ger Alice Cooper, der kal­der dan­sker­ne ’et af klo­dens bed­ste ro­ck’n’roll-pu­bli­kum’.

»Det er umu­ligt at kom­me til Dan­mark og så le­ve­re et lav-ener­gis­how. Hos jer en­der vi al­tid med at gi­ve den alt, hvad den kan tra­ek­ke,« si­ger Cooper, der godt ved, hvor­for han har få­et lov til at le­ve så me­get la­en­ge­re end man­ge af si­ne gam­le ro­ck’n’roll-ven­ner. Dø­den na­er »For 37 år si­den gav min la­e­ge mig mak­si­malt to år at le­ve i. Jeg drak som en svamp. Mit hjer­te var ved at gi­ve op. Og jeg hav­de kon­stant bron­ki­tis og in­tens le­ver­be­ta­en­del­se. Men så holdt jeg op. Og bå­de før og si­den er det i høj grad sta­bi­li­te­ten i min hver­dag, der har holdt mig i li­ve. Jeg har va­e­ret gift med den sam­me dej­li­ge pi­ge i 40 år. Jeg har haft den sam­me ma­na­ger, Shep Gor­don, i 46 år. Jeg har tre børn og to bør­ne­børn. Jeg går i kir­ke hver søn­dag, og jeg la­e­ser Bi­be­len hver ene­ste dag. Dét be­ty­der, at jeg al­drig be­hø­ver at be­kym­re mig om ka­er­lig­hed el­ler fi­nan­si­el sta­bi­li­tet. Min tro og min so­li­de økoni­mi gi­ver mig ro. Og sam­men­lagt gi­ver det he­le mig et to­talt stress-frit liv. Og stress - det Fø­de­navn: Vin­cent Da­mon Fur­ni­er. Stjer­ne­navn: Alice Cooper var oprin­de­ligt et grup­pe­navn. Født: 4. fe­bru­ar 1948 i De­troit, Mi­chi­gan. Fora­el­dre: Fa­de­ren var pra­est. Mo­de­ren var hjem­me­gå­en­de. Ko­ne: Gift med She­ryl God­dard si­den 1976. Børn: Tre. Bør­ne­børn: To. Job: Ro­ck­stjer­ne, sku­e­spil­ler, for­fat­ter, gol­f­spil­ler, ra­diova­ert og re­stau­ran­te­jer. Stu­di­e­al­bum: 26 styk. For­mue: Om­kring 600 mil­li­o­ner kro­ner - iføl­ge For­bes ma­ga­zi­ne. Stør­ste Hit: ’School’s Out’, 1972. Film: Bl.a. ’Nigh­t­ma­re on Elm Stre­et’, ’Way­ne’s Wor­ld’ og ’Dark Sha­dows’. Ak­tu­el: På ons­dag spil­ler Cooper med ban­det Hol­lywood Vam­pi­res i Fa­engs­let i Hor­sens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.