Hver dag’

BT - - KULTUR -

er den vir­ke­li­ge dra­e­ber,« si­ger Alice Cooper til BT. I show­biz-bran­chen har den af­ba­lan­ce­re­de og hu­mo­ri­sti­ske heavysan­ger al­tid va­e­ret en af de mest po­pu­la­e­re og om­ga­en­ge­li­ge skik­kel­ser - bå­de blandt pu­bli­kum og kol­le­ga­er.

Han var så­le­des na­e­re ven­ner med så for­skel­li­ge og nu af­dø­de stjer­ner som di­va­en Mae West, ko­mi­ke­ren Grau­cho Marx, kunst­ne­ren Salva­dor MYTER - SANDT EL­LER FALSKT OM ALICE COOPER MYTE: Un­der et show i Tor­on­to i 1969 bed Alice Cooper ho­ve­d­et af en kyl­ling. Falsk. En til­sku­er smed en le­ven­de kyl­ling på sce­nen - Alice smed den til­ba­ge. MYTE: Grup­pe­nav­net Alice Cooper op­stod un­der en sce­an­ce med så­kaldt Ou­i­ja-bo­ard. Falsk. »Vi tog nav­net fra den ame­ri­kan­ske tv-se­rie ’May­ber­ry R.F.D.’. Men det er en god hi­sto­rie,« si­ger Cooper. Dalí og The Who-trom­mesla­ge­ren Keith Moon. I 70’er­ne blev Cooper der­for og­så det na­tur­li­ge midt­punkt i dru­kla­get, der li­ge­som den nye su­per­grup­pe gik un­der nav­net Hol­lywood Vam­pi­res.

Her mød­tes Alice og ven­ner som Keith Moon, Jo­hn Len­non, Marc Bo­lan og Jo­hn Be­lus­hi med ja­ev­ne mel­lem­rum på det le­gen­da­ri­ske va­erts­hus og spil­le­sted The Rain­bow Bar MYTE: Sandt. MYTE: I 1988 blev Alice Cooper na­e­sten ha­engt un­der sit eget show. Fal­ske hen­ret­tel­ser er en fast del af Alice Cooper-showet. Sandt. Den stå­lwi­re, der var bun­det & Grill i North Hol­lywood, hvor de drak, til de faldt om­kuld.

I dag er Alice den ene­ste over­le­ven­de af de gam­le druk­brød­re. Men med sit nye band for­sø­ger han at hol­de ven­ner­nes mu­sik og ånd i li­ve.

»Når vil spil­ler san­ge som ’Je­ep­ster’ (T Rex, red), ’Cold Tur­key’ (Len­non, red.) og ’My Ge­ne­ra­tion’ (The Who, red.), så fø­ler jeg, at de sta­dig er i li­ve,« si­ger Alice Cooper til BT. Fra 1979 til 1984 var Alice Cooper så langt ude på stof­fer og al­ko­hol, at han ik­ke en­gang kan hu­ske de pla­der, han selv ind­spil­le­de i dén pe­ri­o­de. »Ja, det ly­der må­ske tos­set. Men jeg kan sim­pelt­hen ik­ke hu­ske, at vi var stu­di­et, og jeg kan ik­ke hu­ske, at jeg skrev san­ge­ne.« Så­dan si­ger Alice Cooper til BT. Men dét be­ty­der ik­ke, at Cooper sy­nes, at pla­der­ne er dår­li­ge. Fak­tisk lyt­ter stjer­nen i dag me­get til al­bum som ’Zip­per Cat­ches Skin’, ’Spe­ci­al For­ces’ og ’DaDa’. Og han kun­ne godt ta­en­ke sig at ge­nind­spil­le san­ge­ne fra den ’mør­ke pe­ri­o­de’.

»Jeg fin­der man­ge af san­ge­ne fra den pe­ri­o­de me­get in­ter­es­san­te. De gi­ver et helt spe­ci­elt ind­blik i min tan­ke­gang fra den­gang. Og det kun­ne va­e­re sjovt at prø­ve kra­ef­ter med dem igen,« si­ger Alice Cooper.

Men det er nok ik­ke et pro­jekt, der bli­ver tid til li­ge med det sam­me.

Sam­men med Jo­hn­ny Depp og Joe Per­ry er Cooper nem­lig al­le­re­de i fuld gang med at skri­ve san­ge til det na­e­ste al­bum med ’Hol­lywood Vam­pi­res’. Og sam­men med fle­re af med­lem­mer­ne fra det ori­gi­na­le 70’er-band ’Alice Cooper’ har su­per­stjer­nen og­så al­le­re­de fa­er­dig­gjort seks san­ge til sit na­e­ste so­lo­al­bum.

»Det bli­ver et fedt re­tro-ly­den­de al­bum. Og mit ene­ste pro­blem er, at jeg knap har tid til al­le de ting, jeg har lyst til. Fra nu af og frem til slut­nin­gen af novem­ber tur­ne­rer jeg først med Vam­pi­res og si­den med mi­ne so­lo­ting. Så skal vi i stu­di­et med Jo­hn­ny og Joe. Og bag­ef­ter skal vi i gang med so­lo­al­bum­met. Og jeg gla­e­der mig til det he­le.«

Grup­pens ma­na­ger Shep Gor­don meld­te i 1972 si­ne eg­ne kli­en­ter til po­li­ti­et - for uter­lig op­tra­e­den.

Gor­don vil­le ha­ve gra­tis PR. Og det fik han. He­le grup­pen blev an­holdt. Og det kom på avis­for­si­den i New York. om­kring Coo­pers bryst­kas­se kna­ek­ke­de. Hel­dig­vis nå­e­de san­ge­ren at bø­je ho­ve­d­et ba­g­over, så han slap igen­nem gal­ge­løk­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.