Fe­mi­ni­sten, der fik nok

BT - - KULTUR -

i gang, først som lit­te­ra­tu­ran­mel­der ved Politiken, og fra 2006 på We­e­ken­da­vi­sen, hvor hun har va­e­ret si­den – og og­så de­ler ar­bejds­plads med sin ko­ne, An­net­te K. Nielsen, der er vi­den­skabsjour­na­list.

Den lit­te­ra­e­re de­but kom i 2003 med ro­ma­nen ’Rygs­vøm­me­ren’, hvor vi føl­ger Cora­lies gru­ful­de erin­drin­ger fra en pra­es­te­gård. Si­den har hun skre­vet ro­ma­ner­ne ’Champag­nepi­gen’ (2007), ’Sil­hu­et af en syn­der’ (2010), ’Første­el­ske­ren’ (2012) og se­ne­st ’Hvor in­tet bry­der vin­den’ (2015), der har et kri­mi­na­li­stisk ud­gangs­punkt, et tra­ek der ga­el­der fle­re af hen­des ro­ma­ner. Her­til kom­mer bør­ne­bo­gen ’Glas­hu­set’ (2008) og en gen­digt­ning af ’Alice i Even­tyr­land’ (2006).

Det er dog isa­er som de­bat­tør, hun er nå­et bredt ud. Men op­ma­er­k­som­he­den har ik­ke kun va­e­ret po­si­tiv. Så langt­fra. Fik nok og trak stik­ket Fak­tisk har der fra tid til an­den va­e­ret folk, der har na­e­ret et in­da­edt had til hen­de. Så vold­somt, at der en over­gang ek­si­ste­re­de en ha­de­grup­pe mod hen­de på Fa­ce­book. »Hold nu ka­eft, Leo­nora«, hed den.

Hun op­le­ve­de og­så at få død­strus­ler på grund af det, hun skrev og sag­de.

For et par år si­den fik hun nok. Hun trak sig fra de­bat­ten og fra trå­de­ne på Fa­ce­book. Hun var tra­et af me­di­e­bil­le­det som vred, man­de­ha­den­de, les­bi­sk fe­mi­nist og føl­te, at hen­des per­son skyg­ge­de for for­fat­ter­ska­bet.

I dag er In­s­ta­gram det ene­ste so­ci­a­le me­die, hun re­gel­ma­es­sigt bru­ger. Her er kun bil­le­der, in­gen shit­storme. Og når hun skri­ver, fo­re­går det of­te langt fra Fre­de­riks­berg, hvor hun har sin lej­lig­hed. Hun er bort­rejst mel­lem fi­re og seks må­ne­der om året og har ar­bej­det så for­skel­li­ge ste­der som Shang­hai, Schweiz, Skot­land, USA og In­di­en. For som hun sag­de i 2013:

»Det mest fan­ta­sti­ske for mig er at mø­de folk, som ik­ke ved no­get om mig i for­vej­en. For når de gør, tror de, jeg er for­fa­er­de­lig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.