Sti­ne Bram­sen: Min ver­den er ry­stet

BT - - TV/RADIO -

FALDULYKKE »Jeg kom­mer al­drig til at glem­me sid­ste lør­dag el­ler da­ge­ne, der fulg­te. Min ver­den er ry­stet.« Så­dan skrev san­ge­ren Sti­ne Bram­sen lør­dag af­ten på In­s­ta­gram, ef­ter at hen­des 20 må­ne­der gam­le søn Al­fred en uge tid­li­ge­re var fal­det ud ad et vin­due i før­stesals højde.

Ef­ter­føl­gen­de blev den lil­le dreng ha­stet til Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, hvor han blev ind­lagt på in­ten­si­vaf­de­lin­gen. Her lød mel­din­gen se­ne­re, at lil­le Al­fred var sta­bil, men un­der ob­ser­va­tion, og nu er der hel­dig­vis godt nyt ef­ter det for­fa­er­de­li­ge fald.

»Hel­dig­vis er vi hjemvendt nu med min el­ske­de søn i bed­ring - og min mand og jeg vil af hjer­tet tak­ke de fan­ta­sti­ske la­e­ger og sy­geple­jer­sker på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal,« skri­ver Bram­sen.

Ulyk­ken ske­te i mi­nut­ter­ne før, den for­hen­va­e­ren­de Alp­ha­be­at-for­san­ger skul­le op­tra­e­de til Open Air i Svend­borg klok­ken 18.00, og Bram­sen af­ly­ste ef­ter­føl­gen­de alt for at va­e­re ved sin lil­le søns si­de.

»Jeg er selv­føl­ge­lig me­get ked af de festi­va­ler, alt det­te er gå­et ud over, og hå­ber på je­res for­stå­el­se. Nu skal vi li­ge lan­de ... Og så ses vi der­u­de snart!« ly­der den po­si­ti­ve mel­ding fra den po­pu­la­e­re po­p­san­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.