FAR­VEL OG TAGGER

Lands­holds­an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger tog af­sked med Brønd­by i gårs­da­gens ne­der­lag til Søn­derjyske. Nu ven­ter over­vej­el­ser­ne om et sid­ste ud­land­se­ven­tyr el­ler et kar­ri­e­re­stop

BT - - SUPER LIGA - DANIELS DI­LEM­MA Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk

Det var tid til hans hyl­dest. For­an na­e­sten 20.000 til­sku­e­re blev han ud­skif­tet i slut­nin­gen af kam­pen som en ge­stus. En mar­ke­ring. Han klap­pe­de da og­så til fan­se­ne, men mest af alt ryste­de han ir­ri­te­ret på ho­ve­d­et. Uden han selv vid­ste det, var det et per­fekt bil­le­de af fod­bold­spil­le­ren Da­ni­el Ag­ger. I går var det slut. Så­dan for al­vor. Da­ni­el Ag­ger, klu­bi­ko­net og Brønd­by-fan­se­nes ynd­ling, spil­le­de sin sid­ste kamp i den gu­le trø­je. To års gen­skabt ka­er­lig­hed er slut, mens Ag­ger nu over­ve­jer, om han helt skal stop­pe kar­ri­e­ren. For­hol­det, der blom­stre­de op til­ba­ge i 2004, da Ag­ger slog igen­nem på Ves­teg­nen, blev al­drig det sam­me. Det er­ken­der bå­de Brønd­by og Ag­ger.

Det var el­lers en op­sigtsva­ek­ken­de han­del, Brønd­by kun­ne of­fent­lig­gø­re i 2014, da det lyk­ke­des at kø­be Ag­ger fri af Li­ver­pool fi­nan­si­e­ret af sto­rak­tio­na­er Jan Bech An­der­sen. Her var det med håb, sto­re am­bi­tio­ner og drøm­me om tro­fa­e­er, at Ag­ger vend­te til­ba­ge til Brønd­by. Hy­pen om Brønd­by eks­plo­de­re­de med sam­lin­gen af Da­ni­el Ag­ger, Tho­mas Ka­h­len­berg og Jo­han El­man­der. Den gyld­ne trio fra det se­ne­ste mester­skab i 2005. Vil­le ger­ne ha­ve be­holdt ham I går sag­de El­man­der og Ag­ger så far­vel i ne­der­la­get til Søn­derjyske, mens Ka­h­len­berg så ska­det til fra tri­bu­nen. Uden tro­fa­e­er og re­sul­ta­ter.

»Jeg kan af go­de grun­de ik­ke si­ge, hvad man hå­be­de, da han kom, for da var jeg her ik­ke. Men jeg kan kon­sta­te­re, at Da­ni­el ik­ke selv er helt til­freds med vo­res re­sul­ta­ter. Og det tror jeg, vi de­ler. For når man får en pro­fil som Da­ni­el med i pulj­en, bli­ver for­vent­nin­ger­ne og­så lidt stør­re. Men han har va­e­ret med til at skub­be til kul­tu­ren om­kring klub­ben og om­kring, hvor­dan man kan yde en pro­fes­sio­nel ind­sats,« si­ger Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech.

Han vil­le ik­ke kom­men­te­re, om Brønd­by nå­e­de at til­by­de Ag­ger en kon­trakt­for­la­en­gel­se. Blot, at klub­ben ger­ne vil­le be­hol­de ham. Det rig­ti­ge tids­punkt Ag­gers be­slut­ning har va­e­ret et halvt år un­der­vejs, men kom først frem i ti­mer­ne op til gårs­da­gens kamp mod Søn­derjyske. Han var nem­lig i tvivl til det sid­ste:

»Det har ik­ke va­e­ret en be­slut­ning, jeg har truf­fet over nat­ten. Jeg har haft man­ge go­de snak­ke med Tro­els (Bech, red.), og jeg har selv­føl­ge­lig pres­set den, for­di jeg har va­e­ret i tvivl. Jeg er me­get sja­el­dent i tvivl. Jeg ved nor­malt godt, hvad jeg vil, så det har va­e­ret enormt sva­ert. Og det er og­så grun­den til, at det ik­ke er kom­met ud før.«

Han in­drøm­mer blankt, at hjem­kom­sten ik­ke blev som hå­bet. Men han kig­ger mest på sig selv.

»Jeg me­ner, det er det rig­ti­ge tids­punkt (til at si­ge far­vel, red.). Brønd­by skal igen i gang med en ny op­byg­ning, en ny tra­e­ner, et nyt sy­stem med nye folk. Jeg spil­ler ik­ke fod­bold ba­re for at spil­le fod­bold. Jeg spil­ler for at la­ve re­sul­ta­ter. Og det har vi ik­ke gjort, mens jeg har va­e­ret her. Vi har i prin­cip­pet ik­ke op­nå­et sa­er­ligt me­get. Og det er og­så en af grun­de­ne (til be­slut­nin­gen om at stop­pe i Brønd­by, red.), og det er jeg selv­føl­ge­lig skuf­fet over. Men i ste­det for at sky­de med spred­hagl på al­le mu­li­ge har jeg kig­get på mig selv. Jeg må in­drøm­me, at jeg ik­ke har nå­et mit top­ni­veau. Det vid­ste jeg må­ske godt, in­den jeg kom, for det har jeg ik­ke gjort i fle­re år grun­det man­ge ting. Isa­er min fy­sik. Det har va­e­ret sva­ert at skul­le ac­cep­te­re mit ni­veau, selv om det har va­e­ret godt nok til at spil­le med her og spil­le på lands­hol­det. Det er sva­ert at gå fra et ni­veau, man ved, man har, og ned til et an­det,« in­drøm­mer Ag­ger.

Kan krop­pen hol­de til me­re?

»Det er det, der er spørgs­må­let. Ét er krop­pen, no­get an­det er ly­sten. Og det er ly­sten, der dri­ver va­er­ket i øje­blik­ket. Det skal jeg fin­de ud af nu. Jeg gi­ver det en uge til to, og så må jeg se, hvil­ken vej jeg går.« Be­kra­ef­ter in­ter­es­se Det er ik­ke kun fy­sik­ken, Ag­ger skal for­hol­de sig til. El­ler om han er klar til at si­ge far­vel til lands­hol­det. Han be­kra­ef­ter, at der har va­e­ret stor in­ter­es­se for ham, da han bli­ver bedt om at kom­men­te­re ryg­ter­ne om et skif­te til tyr­ki­ske Fe­ner­ba­h­ce og lands­holds­mak­ke­ren Si­mon Kja­er.

»Det er da al­tid rart, og det er jeg glad for. Jeg er ik­ke kun im­po­ne­ret af den tyr­ki­ske in­ter­es­se, men i he­le ta­get den in­ter­es­se, der har va­e­ret for mig. Det er sgu po­si­tivt, at der sta­dig er folk, der kig­ger min vej. Men det er ik­ke min før­ste­pri­o­ri­tet li­ge nu. Min før­ste­pri­o­ri­tet er at fin­de ud af med mig selv, hvad jeg vil med mit liv og min fod­bold­kar­ri­e­re,« si­ger Da­ni­el Ag­ger.

»Det er en be­slut­ning, jeg tra­ef­fer sam­men med fa­mi­li­en selv­føl­ge­lig. Det, der be­ty­der al­ler­mest for mig, er, at den har det godt. Og at den kan ac­cep­te­re de for­hold, der er. Den støt­ter mig i alt, og det har den gjort i he­le min kar­ri­e­re. Om det går den ene el­ler an­den vej, er det selv­føl­ge­lig en stor be­slut­ning,« til­fø­jer han.

Og så er vi til­ba­ge ved Ag­gers ud­skift­ning kort før tid. Dér, hvor han ryste­de på ho­ve­d­et, mens han blev hyl­det. Tra­e­ner Auri Sk­ar­ba­li­us hav­de selv sid­ste dag på po­sten og bed ma­er­ke i Ag­gers ho­ved­rysten. I vin­der­men­ta­li­te­ten.

»Da­ni­el vil jo vin­de. Hvis du la­eg­ger ma­er­ke til det, lø­ber han ud. Nor­malt vil an­dre spil­le­re gå og vin­ke,« si­ger Auri Sk­ar­ba­li­us og be­gyn­der at gå non­cha­lant, et godt styk­ke va­ek fra BTs ud­send­te og la­de som om, han klap­per til til­sku­e­re for at il­lu­stre­re po­in­ten, før han til­fø­jer:

»Han løb di­rek­te ud, for­di han ved, vi skal hur­tigt i gang. Vi skal vin­de den kamp. Det er Ag­ger i en nød­de­skal.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.