Stop nu, Ag­ger

BT - - SUPER LIGA - PE­TER SØ­REN­SEN, BTs FODBOLDEKSPERT

DEN BE­SLUT­NING OM at stop­pe i Brønd­by, som Da­ni­el Ag­ger i går med­del­te, kal­der på respekt. Ja, det sy­nes jeg så­dan set, at he­le hans kar­ri­e­re gør. Han er en flot sport­s­mand og en flot am­bas­sa­dør for vo­res spil. Det har han bå­de va­e­ret for Brønd­by, for lands­hol­det og som spil­ler i en af ver­dens stør­ste og bed­ste klub­ber, Li­ver­pool.

Jeg har me­get stor respekt for, at Ag­ger i ste­det for at hen­te de sid­ste sto­re pen­ge i en stor klub, som han for­ment­lig godt kun­ne va­e­ret kom­met til, valg­te at føl­ge det hjer­te, som hav­de lyst til at kom­me hjem til Brønd­by. Det tje­ner til ae­re, at der sta­dig er spil­le­re, der har sin klub i hjer­tet. Det var en me­get, me­get flot mar­ke­ring af ham og for dansk fod­bold, og det var et fint ek­sem­pel på, at pen­ge ik­ke er alt.

DA­NI­EL AG­GER FORMULEREDE i går, at han nu vil bru­ge de kom­men­de uger til at over­ve­je frem­ti­den. Jeg sy­nes, han skal stop­pe nu. Det er et hel­ve­de at ren­de rundt som en spil­ler, der stil­ler så sto­re krav til sig selv og ik­ke kun­ne tra­e­ne til­stra­ek­ke­ligt til at le­ve­re den va­re, man for­ven­ter af sig selv. Det er ir­ri­te­ren­de at va­e­re ska­det, og det er ir­ri­te­ren­de ik­ke at le­ve­re det ni­veau, der skal til.

Det vil i så fald og­så be­ty­de, at lands­hol­det skal ha­ve en ny an­fø­rer. Men det kla­rer vi end­da. Da­ni­el Ag­ger er en stor spil­ler, og han har va­e­ret en su­per­god spil­ler på lands­hol­det som of­test, men ti­den er og­så in­de til, at vi får fri­ske spil­le­re ind på lands­hol­det, der og­så vil spil­le på en ny må­de.

Da­ni­el Ag­ger gør i sin egen sta­tus over ti­den i Brønd­by det klart, at han hav­de hå­bet at vin­de no­get. Selv­føl­ge­lig.

Bur­de han kun­ne ha­ve reg­net ud, at det ik­ke vil­le ske på to år? Det ved jeg så­ma­end ik­ke. Men han lan­de­de i en klub, der har haft sva­ert ved at be­stem­me sig for, hvil­ke ben man vil­le stå på, og det var Ag­ger for så vidt et ek­sem­pel på.

Ag­ger har va­e­ret god, når han har va­e­ret klar. Men han har for of­te va­e­ret ude. Det aen­drer ik­ke ved, at han har ae­ren i be­hold – ik­ke ba­re ef­ter sit op­hold i Brønd­by, men vurderet på den sam­le­de kar­ri­e­re

MAN SAG­DE, AT man vil­le ud­vik­le og ska­be eg­ne spil­le­re, men be­gynd­te sam­ti­dig at hen­te sto­re me­ri­te­re­de spil­le­re – som Ag­ger. Det har va­e­ret en kurs, der var sva­er at navi­ge­re i, og den har va­e­ret me­re sam­men­sat end sam­men­ha­en­gen­de.

Der­med si­ger jeg ik­ke, at man ik­ke skul­le ha­ve ta­get Ag­ger. Når en så stor spil­ler er in­den for ra­ek­ke­vid­de, er det van­ske­ligt ik­ke at fuld­fø­re det. Men der var og­så en år­sag til, at han stop­pe­de i Li­ver­pool. Hans krop kun­ne ik­ke hol­de til det. Og det har jo og­så va­e­ret hans pro­blem i Brønd­by.

Men for mig står hans ef­ter­ma­e­le af den grund ik­ke skram­met til­ba­ge. Det var en kal­ku­le­ret ri­si­ko, man tog, for­moder jeg. Al­le kun­ne jo se, at den ri­si­ko var der. Det må de ha­ve drøf­tet på for­hånd. Der­for er Ag­ger selv­føl­ge­lig al­li­ge­vel ae­r­ger­lig over, at han vel kun­ne spil­le­de hver an­den gang så­dan cir­ka. HVIS DER KAN ha­ve va­e­ret et pro­blem med Ag­gers tid i Brønd­by, vil det i mi­ne øj­ne ha­ve hand­let om no­get hie­rar­kisk. Når man har så stor en spil­ler, de­fi­ne­rer han et hie­rar­ki, og når man er na­tur­ligt øverst, skal man helst spil­le. Man må helst ik­ke stå i vej­en for an­dre, som vil­le ha­ve kun­net spil­le og byg­ge et hie­rar­ki på bag­grund af pra­e­sta­tio­ner og ik­ke ale­ne på grund af stor per­son­lig­hed.

Og så har der va­e­ret he­le fø­lel­sen af, at Brønd­by for of­te føl­te sig de­ci­me­ret. Hol­det har al­tid va­e­ret de­ci­me­ret uden Ag­ger. Og det er ik­ke godt så of­te at vur­de­res på bag­grund af et fra­va­er af en spil­ler, der er li­ge så me­get ude som in­de.

Når alt det er sagt: Ag­ger har va­e­ret god, når han har va­e­ret klar. Men han har for of­te va­e­ret ude. Det aen­drer ik­ke ved, at han har ae­ren i be­hold – ik­ke ba­re ef­ter sit op­hold i Brønd­by, men vurderet på den sam­le­de kar­ri­e­re.

Det­te var min sid­ste klum­me i BT i den­ne om­gang - det har va­e­ret en for­nø­jel­se at skri­ve til jer. Men fra na­e­ste sa­e­son gla­e­der jeg mig til selv at va­e­re en del af Su­per­liga­en fra tra­e­ner­ba­en­ken i Sil­ke­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.