’Kom­mer al­drig til at gå bed­re’

BT - - SUPER LIGA -

hjem for at hø­re til sin ny­fød­te dat­ter. Hun hav­de det godt. Og så hav­de han skre­vet nog­le af de pa­e­ne ting ned på en lap pa­pir, som han ved den ef­ter­føl­gen­de fest vil­le si­ge til si­ne spil­le­re. Det var sti­kord som ’en hi­sto­risk dag’, ’et even­tyr’, ’en fed kulis­se’, ’me­dal­jer’ og ’Eu­ro­pa’, ’sta­er­kt at ta­ge her­over og gø­re det fa­er­digt’.

»Det er jo fan­ta­stisk, det har va­e­ret nog­le van­vit­ti­ge da­ge. Igen­nem he­le sa­e­so­nen har folk sagt, hvor­når stop­per det, hvor­når stop­per det?« sag­de Mi­chel­sen. har tabt en kamp ov­re i Par­ken, vin­der vi ba­re de fem ef­ter­føl­gen­de. Når vi ta­ber mod Midtjyl­land, spil­ler vi ba­re god fod­bold mod OB bag­ef­ter. De har ev­net det der he­le ti­den. Det gjor­de de igen mod Brønd­by, hvor vi spil­ler en kum­mer­lig før­ste halv­leg, og så går vi ud og le­ve­rer så­dan en an­den halv­leg, hvor vi går fra dren­ge til ma­end,« sag­de Søn­derjyske-tra­e­ne­ren. Fyldt ude­ba­ne­af­snit

»Det kom­mer al­drig til at gå bed­re. Det kan ik­ke la­de sig gø­re, vo­res bud­get vil sta­dig va­e­re i bund-fi­re na­e­ste år, så skal vi de­fi­ne­re os selv på an­dre va­er­di­er, det er klart, at det bli­ver sva­ert at føl­ge op på så­dan en sa­e­son her. Det er der set mas­ser af ek­semp­ler på, som da Her­føl­ge blev me­ster, hvil­ket vel var en sen­sa­tion på stør­rel­se med det her, for så at ryk­ke ned. Da Hor­sens var i Eu­ro­pa, ryk­ke­de de ned, da Es­b­jerg var i Eu­ro­pa, var de li­ge ved at ryk­ke ned. Ho­bro la­ve­de et even­tyr sid­ste år, og i år ryk­ker de ud. Så den der sva­e­re sa­e­son to, hvor der er ure­a­li­stisk hø­je for­vent­nin­ger, bli­ver en ud­for­dring, men det gi­der jeg ik­ke spe­ku­le­re på li­ge nu.«

Søn­derjyske-spil­ler­ne var ik­ke til at dri­ve fra Brønd­by Sta­dion ef­ter kam­pen, hvor de blev fejret med sølv­hår og sølv­me­dal­je for­an et hi­sto­risk stort ude­ba­ne­af­snit. En af dem, an­fø­rer Pi­er­re Kan­strup, var vold­somt til­freds med den stem­ning og op­le­vel­se.

»Det er sva­ert at sa­et­te ord på det her. Vi har et helt fyldt ude­ba­ne­af­snit. Jeg ved ik­ke, om vi har 15 bus­ser fyldt fra Ha­der­s­lev og om­egn, og så har vi den kø­ben­havn­ske sup­por­ter­klub her og­så, og de er vel om­kring 100 men­ne­sker, men lidt har og­så ret. Så­dan skal det ger­ne va­e­re i frem­ti­den. Hvis vi le­ve­rer va­ren, så ha­en­ger de og­så på, vil jeg hå­be,« sag­de Pi­er­re Kan­strup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.