Kv-aj-yat

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SINDS­SYG MANØVRE 2 Ke­vin Magnus­sens umid­del­ba­re re­ak­tion sag­de det he­le, ef­ter han i se­kun­der­ne for­in­den hav­de få­et sit løb i Mo­na­co øde­lagt af Toro Ros­sos Da­ni­il Kvy­at. »Hvad fanden la­ve­de han?« råb­te en sja­el­dent sur Ke­vin Magnus­sen over ra­dio­en til Re­nault-bos­ser­ne, der og­så må ha­ve re­vet sig i hå­ret over rus­se­rens kør­sel.

En om­gang bag­ud og uden chan­ce for no­get som helt valg­te Da­ni­il Kvy­at at fo­re­ta­ge et fuld­sta­en­dig ure­a­li­stisk over­ha­lings­for­søg af Ke­vin Magnus­sen i et skar­pt høj­re­sving.

Re­sul­ta­tet var to øde­lag­te bi­ler og løb for så­vel rus­se­ren som Ke­vin Magnus­sen.

»Jeg var hel­ler ik­ke glad for det (Magnus­sen-epi­so­den, red.),« kon­sta­te­re­de Kvy­at ef­ter lø­bet til TV3 Sport.

Han var dog ik­ke me­re ked af det, end at rus­se­ren så det som et ha­en­de­ligt uheld. 6

»Epi­so­den med Magnus­sen var ba­re en lil­le drå­be i et oce­an af lort. Det end­te med at va­e­re en me­get dår­lig dag igen,« fort­sat­te Kvy­at og til­fø­je­de:

»Så­dan nog­le ting sker nog­le gan­ge. Han blo­ke­re­de for mig i tre sving i tra­ek, så jeg gav det end­nu et for­søg. Han blo­ke­re­de mig igen, og så kør­te vi af ba­nen.« Fuld­sta­en­dig sinds­sygt Den ud­la­eg­ning står Da­ni­il Kvy­at helt ale­ne med. Og i den dan­ske TV­sen­ding af lø­bet i Mo­na­co fik rus­se­ren, der for ny­lig blev de­gra­de­ret ef­ter at ha­ve va­e­ret skyld i to pin­li­ge uheld, tørt på af den tid­li­ge­re For­mel 1-kø­rer Ni­co­las Kiesa.

»Jeg vil si­ge, at det er fuld­sta­en­dig sinds­sygt, når man er en om­gang bag­ud, at det her får lov at fin­de sted. Og jeg sy­nes egent­lig ik­ke, at det er helt upas­sen­de, hvad Jo­hn Nielsen el­ler Jens Han­sen (kom­men­ta­to­rer­ne, red.) si­ger – han bur­de få ka­ran­ta­e­ne i et grand­prix for det her. Det er sim­pelt­hen for dumt at øde­la­eg­ge Ke­vins we­e­kend på den­ne her må­de,« sag­de Ni­co­las Kiesa i TV3 Sports For­mel 1-stu­die.

Ke­vin Magnus­sen kun­ne dog kø­re vi­de­re ef­ter Da­ni­il Kvy­ats på­kør­sel, men ud­gik se­ne­re, da ra­ce­ren al­li­ge­vel var for øde­lagt til at fort­sa­et­te. Dob­belt­straf En an­den dansk ra­cer­kø­rer, Ron­nie Bre­mer, var og­så forun­dret over den rus­si­ske ra­cer­kø­rers døm­me­kraft – el­ler man­gel på sam­me.

»Det var lidt sinds­sygt la­vet, men jeg ved ik­ke, om han skal ha­ve ka­ran­ta­e­ne. Han var en om­gang bag­ud, og det var ik­ke smart at over­ha­le der, hvor man re­elt ik­ke kan. Det var di­rek­te dumt, men Kvy­at er fru­stre­ret og er ble­vet de­gra­de­ret hos Red Bull,« si­ger Ron­nie Bre­mer.

Dom­mer­ne valgt ef­ter lø­bet at til­de­le Da­ni­il Kvy­at en dob­bel­straf for ulyk­ken. Rus­se­ren fik to klip i sin For­mel 1-li­cens samt tre straf-po­si­tio­ner i for­hold til hans re­sul­tat i kva­li­fi­ka­tio­nen i sa­e­so­nens na­e­ste løb ved Ca­na­das Grand Prix.

Lewis Ha­milt­on vandt lø­bet i Mo­na­co. Hvad fanden la­ve­de han?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.