Ka­os-løb i Mo­na­co af­slø­re­de Re­naults

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MO­NA­COS GRAND PRIX 2016 blev et ka­os-løb, der blev pra­e­get af regn­vejr. Lewis Ha­milt­ons før­ste 2016-sejr brag­te Mer­ce­des-kø­re­ren til­ba­ge i VM-kam­pen med hold-kol­le­ga­en Ni­co Ros­berg, men det var Da­ni­el Ric­ci­ar­do (Red Bull-Re­nault), der skul­le ha­ve vun­det. En tak­tisk fejl fra tea­mets si­de ko­ste­de dog au­stra­li­e­ren sej­ren, og ef­ter lø­bet var Ric­ci­ar­do så ra­sen­de, at han lig­ner en dark-hor­se på den kø­rer-kar­ru­sel, der al­le­re­de er ved at kom­me op i om­drej­nin­ger til 2017-sa­e­so­nen.

I Mo­na­co blev det of­fent­lig­gjort, at Red Bull og Re­nault fort­sa­et­ter de­res mo­tor-sam­ar­bej­de i 2017-18, og sam­ti­dig får ener­gi­drik-gi­gan­tens B-hold, Toro Ros­so, og­så de fran­ske mo­to­rer. For ba­re et år si­den var for­hol­det mel­lem Red Bull og Re­nault på fryse­punk­tet og en skils­mis­se syn­tes uund­gå­e­lig. At par­ter­ne nu igen har ind­gå­et et fast for­hold un­der­stre­ger, at For­mel 1 er ver­dens hur­tig­ste sport – og at Re­nault­mo­to­ren har mas­ser af po­ten­ti­a­le. Et etab­le­ret top­hold som Red Bull (VM-vin­der 2010-13) vil kun kø­re med en top­mo­tor. Jeg hø­rer, at bå­de Fer­ra­ri og Mer­ce­des er op­rig­tig be­kym­re­de for den frem­gang, der har pra­e­get Re­nault-mo­to­ren de sid­ste må­ne­der, og med den nye Red Bul­l­kon­trakt vil ud­vik­lin­gen ac­ce­le­re­re yder­li­ge­re. Det er alt sam­men godt nyt for Ke­vin Magnus­sen, der hvis han bli­ver hos Re­nault, kan en­de med at ha­ve den bed­ste mo­tor i fel­tet i 2018 el­ler 19. WE­E­KEN­DEN AF­SLØ­RE­DE, AT Re­nault-tea­mets stør­ste pro­blem ik­ke (la­en­ge­re) er mo­to­ren. Pi­len med for­kla­rin­gen på de mang­len­de re­sul­ta­ter pe­ger nu en­ty­digt på chas­sis­af­de­lin­gen, for Da­ni­el Ric­ci­ar­dos po­le po­si­tion for Red Bull vi­ser med ty­de­ligt, hvad den fran­ske mo­tor kan pra­este­re i en mo­der­ne bil. Det er hår­de ord at kal­de Re­naults 2016-mo­del fora­el­det, men re­elt hand­ler det i me­get høj grad om en 2015-Lo­tus, der er ma­let gul. Jo – der er kom­met ae­ro­dy­na­mi­ske up­da­tes, men der er ta­le om lap­pe­løs­nin­ger, der ty­de­lig­vis ik­ke kan for­vand­le en gam­mel Lo­tus til en Red Bul­lud­for­drer. Med be­gra­en­se­de res­sour­cer, en ny or­ga­ni­sa­tion og et nyt 2017-reg­le­ment i ho­ri­son­ten, er det en bå­de for­stå­e­lig og for­nuf­tig stra­te­gi. Men og­så fru­stre­ren­de, hvis man som Ke­vin Magnus­sen kø­rer for tea­met i år. Og til dem der un­drer sig over, at Lo­tus var me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig i 2015 end Re­nault er i år: Den­gang blev bi­len dre­vet af en Mer­ce­des-mo­tor, og kon­kur­ren­ter­ne var ik­ke et år for­an i chas­sis­ud­vik­lin­gen. DET ER IN­GEN hem­me­lig­hed, at 2016 er et ud­vik­lings-år for Re­nault-tea­met. Det sam­me er det fak­tisk ble­vet for Ke­vin Magnus­sen. Han la­ver små mirak­ler i den un­der­leg­ne bil, som han som re­gel får det op­ti­ma­le ud af – og lidt til. Mens team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer me­re og me­re lig­ner en pa­ren­tes i For­mel 1-hi­sto­ri­en, kø­rer K-Mag sig i po­si­tion til en stor frem­tid. Al­le de in­di­ka­tio­ner jeg får – fra team­le­del­sen, sponso­rer og Magnus­sen selv – ty­der på, han og­så kø­rer for Re­nault i 2017.

I lø­bet af we­e­ken­den skrev jeg en kom­men­tar om sik­ker­he­den i For­mel 1 – om at jeg fryg­te­de de nye 2017-bi­ler, der bå­de skal va­e­re mar­kant hur­ti­ge­re og tun­ge­re end de nu­va­e­ren­de, vil øge ri­si­ko­en. Lør­dag snak­ke­de jeg så med Ke­vin Magnus­sen om ud­sig­ter­ne for 2017, og han var ue­nig. For det før­ste vil han ger­ne kø­re hur­ti­ge­re – det vil al­le ra­cer­kø­re­re. Men han si­ger og­så, at de tun­ge­re bi­ler kun gør dem sik­re­re. Jo tun­ge­re de er, jo me­re sik­ker­hed kan man byg­ge ind i dem. Og han til­fø­je­de, at jo tun­ge­re en bil er, jo me­re ’går det ud over’ det den ram­mer. Og jo min­dre går det ud over sel­ve bi­len. Der ly­der rig­tig, men jeg vil hol­de fast i, at tun­ge­re, hur­ti­ge­re bi­ler vil gø­re spor­ten som hel­hed far­li­ge­re. Og jeg sy­nes, jeg fik be­vi­set un­der kva­li­fi­ka­tio­nen.

Jeg ser hvert år kva­li­fi­ka­tio­nen i Mon­te Car­lo fra sam­me sted: Ud-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.