Stør­ste pro­blem

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

gan­gen af den hur­ti­ge chi­ka­ne om­kring by­ens svøm­me­bas­sin. Her er bi­ler­ne mil­li­me­ter-ta­et på bar­ri­e­ren, og man kan som ak­kre­di­te­ret jour­na­list stå helt op af au­tova­er­net. Det kan godt va­e­re de kø­rer hur­ti­ge­re på an­dre ba­ner, men der er ik­ke no­get sted i VM-ka­len­de­ren, man op­le­ver For­mel 1 så in­ten­sivt som ud­gan­gen af swim­m­ing­pool-chi­ka­nen i Mo­na­co lør­dag ef­ter­mid­dag. KVA­LI­FI­KA­TIO­NEN VAR IK­KE ret man­ge mi­nut­ter gam­mel, da Max Ver­stap­pen fejl­be­døm­te før­ste del af chin­a­nen med et par mil­li­me­ter. Det let­te stød fra au­tova­er­net send­te hans Red Bull ud af kurs, og han ram­le­de fron­talt ind i au­tova­er­net for­an mig. Som i li­ge for­an mig. Det var på in­gen må­de en hig­hspe­edcrash – jeg tror Max kør­te om­kring 120 km/t. Al­li­ge­vel var sma­el­det enormt, og ska­der­ne på Red Bul­l­ra­ce­ren om­fat­ten­de.

Jeg nå­e­de at tra­e­de et skridt til­ba­ge in­den Max ram­te au­tova­er­net, og dét blev det om­vend­te af Neil Arm­strongs før­ste skridt på må­nen: Lil­le for men­ne­ske­he­den i al­min­de­lig­hed, men stort og af­gø­ren­de for mig. Au­tova­er­net ryk­ke­de sig, og hvis jeg ik­ke hav­de flyt­tet mig, var mi­ne fød­der kom­met i klem­me. Med tun­ge­re og hur­ti­ge­re bi­ler hav­de det ryk­ket sig end­nu me­re, så jeg hol­der fast i min te­o­ri om, at det nye reg­le­ment vil øge ri­si­ko­en. Må­ske for kø­rer­ne og sten­sik­kert for dem der ar­bej­der om­kring spor­ten.

Her ta­en­ker jeg ik­ke på tos­se­de jour­na­li­ster, der ba­re kan pla­ce­re sig et me­re sik­kert sted, jeg ta­en­ker på flag-mars­hals, red­nings­folk, me­ka­ni­ke­re. Og hvis man ta­en­ker tan­ken til en­de: De man­ge til­sku­e­re. PE­TER NY­GAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Godt nok fik han fø­rin­gen fora­e­ret, da Red Bull glem­te at stå klar med da­ek til Da­ni­el Ric­ci­ar­do un­der et pit­stop. Men eng­la­en­de­ren tog sin chan­ce, og han for­sva­re­de den flot lø­bet igen­nem un­der stort pres fra den ulyk­ke­li­ge Red Bull-kø­rer. Sej­ren var ek­strem vig­tig for Ha­milt­on, der hen­te­de man­ge po­int på Ni­co Ros­berg, der kun slut­te­de som num­mer seks. Plud­se­lig ser VM-stil­ling helt åben ud igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.