Tvivl­s­om til Tour de Fran­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TRIST AF­SLUT­NING smer­ten. Så må vi se, om det bli­ver Tour de Fran­ce el­ler som­mer­fe­rie,« forta­el­ler Lars Bak til TV 2, der i går be­søg­te cy­kel­ryt­te­ren på ho­spi­ta­let, hvor han blev ind­lagt ef­ter det vold­som­me styrt:

»Jeg har det smer­te­fuldt. Det var sgu ik­ke så sjovt. Det gør rig­tigt ondt.« Røg ned i en grøft Han kom galt af sted al­le­re­de ef­ter 26 ki­lo­me­ter på gårs­da­gens sid­ste eta­pe af Giro d’Ita­lia, der blev pla­get af vold­somt regn­vejr. Den dan­ske cy­kel­ryt­ter forta­el­ler selv om styr­tet, at det ske­te på et styk­ke, hvor der var en del olie på vej­en. Her røg Lars Bak af cyk­len og ned i en to me­ter dyb grøft med vand og sten.

»Jeg tror, at det er de sten, der har klemt godt om­me på ryg­gen,« som Lars Bak kon­sta­te­rer over for TV 2.

Han var den ene­ste, der ud­gik af eta­pen, hvor re­sten af det til­ba­ge­va­e­ren­de felt slut­te­de tre ugers stra­bad­ser af i Tor­i­no. Her end­te af­slut­nin­gen med at bli­ve neut­ra­li­se­ret på grund af det dår­li­ge vejr og fle­re an­dre styrt end Lars Baks.

Og­så sel­ve spur­ten end­te dra­ma­tisk. End­da ef­ter sid­ste tråd. Her Nog­le gan­ge kan man kom­me hur­tigt til­ba­ge, men li­ge nu ta­en­ker jeg egent­lig ba­re på at slip­pe af med smer­ten. Så må vi se, om det bli­ver Tour de Fran­ce el­ler som­mer­fe­rie måt­te Trek-Se­gaf­redos Gi­a­co­mo Nizzo­lo san­de, at han al­li­ge­vel ik­ke blev sej­r­her­re på den 21. og sid­ste eta­pe. Han blev i ste­det diskva­li­fi­ce­ret, for løbs­dom­mer­ne vur­de­re­de ef­ter­føl­gen­de, at han hav­de blo­ke­ret vej­en for Sa­cha Mo­do­lo på de sid­ste me­ter. I ste­det blev Niki­as Arndt (Gi­ant-Alpe­cin) kå­ret til vin­der.

»Det var en sva­er sprint med to hek­ti­ske sving, og al­le var nervø­se og skub­be­de til hin­an­den. I sid­ste en­de var det en be­slut­ning for jury­en, hvor­vidt det var sik­kert el­ler ej,« kon­sta­te­re­de Niki­as Arndt.

In­gen kun­ne dog pil­le ved, at Vi­cen­zo Ni­ba­li kun­ne la­de sig hyl­de som vin­der af sit hjem­lands sto­re eta­pe­løb for an­den gang i kar­ri­e­ren. Det var en tri­umf, han grund­lag­de på lør­da­gens na­est­sid­ste bjer­ge­ta­pe, da han an­greb og snup­pe­de den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je fra Este­ban Cha­ves. Det fejre­de han i går ved at kø­re på en pink cy­kel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.