’Ek­stremt skuf­fet’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I KØLN man må ac­cep­te­re, at tra­e­ne­ren har haft nog­le an­dre tan­ker i for­hold til, hvor­dan vi skul­le spil­le i for­svar og an­greb – og må­ske va­e­re lidt me­re mand-mand-ba­se­ret i for­hold til det, vi gjor­de i før­ste halv­leg. Men du må ik­ke spør­ge mig om det. Jeg er ik­ke tra­e­ner. Du må se, om du kan få fat i ham,« si­ger Han­sen. »Vi har ik­ke haft så me­get tid til at snak­ke om al­le de der ting. Det har mest hand­let om at kom­me sig over skuf­fel­sen og snak­ke om, hvor­dan vi skul­le kom­me vi­de­re. Og jeg sy­nes egent­lig, det lyk­ke­des fint i kam­pen i dag.

»Ja. He­le hol­det er me­get, me­get skuf­fet. Vi er ik­ke kom­met her for at bli­ve num­mer tre. Vi er og­så skuf­fe­de, når vi ser til­ba­ge på det her om no­get tid, men li­ge nu er det va­e­sent­ligt bed­re at va­e­re ble­vet tre­er i ste­det for fi­rer. Men der er in­gen tvivl om, at i mor­gen, når jeg sid­der i to­get fra Køln til Pa­ris, vil jeg va­e­re ek­stremt skuf­fet over, at vi ik­ke gjor­de en bed­re fi­gur.« Mål-re­kord uden be­tyd­ning »Vi er bag­ud med en to-tre styk­ker, da jeg bli­ver skif­tet ud, og vi kom­mer til­ba­ge i kam­pen. Men jeg vil al­tid rig­tig, rig­tig ger­ne spil­le, så selv­føl­ge­lig er det hårdt at sid­de og se på fra ba­en­ken.«

»Det be­ty­der, at jeg spil­ler på et godt hold. For mig be­ty­der det ik­ke så me­get, hvem der sco­rer må­le­ne. For mig be­ty­der det no­get, at vi vin­der vo­res kam­pe, og det gjor­de vi ik­ke her . Selv­føl­ge­lig er det fint med de mål, men igen hand­ler det om, at vi har et godt hold og spil­ler god hånd­bold. Det var ik­ke godt nok den her gang, men jeg sy­nes, vi har gjort det godt i sto­re de­le af sa­e­so­nen, og så er det ba­re ae­r­ger­ligt, vi må­ske har et lil­le form­dyk her til sidst med en ka­ta­stro­fe­kamp sid­ste we­e­kend mod Mont­pel­li­er i po­kal­fi­na­len, og så ram­mer vi hel­ler ik­ke top­ni­veau her i Køln,« si­ger Mik­kel Han­sen, der nu kan se frem til at spil­le sid­ste run­de i den fran­ske liga på tors­dag, hvor­ef­ter der så ven­ter en lands­holds­sam­ling i for­bin­del­se med VM-play­of­f­kam­pe­ne mod Østrig.

Og der­ef­ter er der så tre ugers til­tra­engt fe­rie til Han­sen, in­den den fra star­ten af juli står på tra­e­nings­lejr frem mod OL, der sky­des i gang den 5. au­gust.

»Det har va­e­ret en lang og hård sa­e­son, så selv­føl­ge­lig har jeg brug for fe­rie li­ge­som al­le an­dre. Det bli­ver dej­ligt at få slap­pet af og kom­me lidt va­ek fra det he­le,« slut­ter Mik­kel Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.