Ik­ke no­get monu­ment

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BENJA­MIN MUNK LUND, BTs SPORT­S­CHEF

EG GA­ET­TER PÅ, at vi sent vil glem­me, hvor­dan Ga­reth Ba­le dår­ligt nok kun­ne spar­ke sit straf­fes­park, da af­gø­rel­sen på årets Cham­pions Le­ague-fi­na­le skul­le fin­des ef­ter bå­de for­la­en­get spil­le­tid og straf­fes­park lør­dag af­ten.

Jeg ga­et­ter og­så på, at vi sent vil glem­me, hvor­dan spil­lets stør­ste stjer­ner, mest pri­vil­e­ge­re­de pro­fes­sio­nel­le, lå i kram­per op over beg­ge ører og dår­ligt kun­ne ta­ge en sprint. Der var stun­der, hvor det var far­ligt at gi­ve Luka Mod­ric bol­den, for­di han ik­ke kun­ne be­va­e­ge sig i ryk og yder­po­si­tio­ner uden at sy­re til i kram­pe. Se, så har vi set det med, at Mod­ric – af al­le spil­le­re – var den sid­ste mand, Re­al Madrid skul­le gi­ve bol­den.

Det er ik­ke dår­li­ge ting at hu­ske. Det er bil­le­der på en fi­na­le, der i ind­sats og in­ten­si­tet hav­de alt, hvad en fi­na­le skal ha­ve. Må­ske lidt til end­da.

Men vi blev ik­ke fod­bold­ma­es­sigt be­rørt.

VI SAD IK­KE ud på nat­ten lør­dag af­ten og dis­ku­te­re­de, hvor årets Cham­pions Le­ague-vin­der vil pla­ce­re sig på ska­la­en over al­le­ti­ders bed­ste fod­bold­hold. Vi sad ik­ke og dis­ku­te­re­de, hvor vild en kurs for frem­ti­dens fod­bold, Re­al Madrid og At­léti­co den­ne af­ten ud­stak for os al­le sam­men i de fi­ne­ste ram­mer, man kan få. Så­dan er det nog­le gan­ge med fi­na­ler. I det­te til­fa­el­de sy­nes jeg ba­re ik­ke kun, at det er et fi­na­le­fa­eno­men. Re­al Madrid har ik­ke be­rørt os fod­bold­ma­es­sigt i årets tur­ne­ring. Det har At­léti­co Madrid hel­ler ik­ke, men den lil­le un­der­hund har dog un­der­vejs vist kva­li­te­ter­ne af et kol­lek­tivs sam­hø­rig­hed, da man eli­mi­ne­re­de Eu­ro­pas to bed­ste fod­bold­hold, Bar­ce­lo­na og Bay­ern Mün­chen.

Nog­le vil hu­ske Cri­sti­a­no Ro­nal­do end­nu en­gang ta­ge rol­len som mat­chvin­der og ny­de og dyr­ke den i bar ma­ve. Der var ik­ke ret me­get ek­stra­or­di­na­ert over ham i Mila­no lør­dag af­ten, men det af­gø­ren­de straf­fes­park til­bød al­li­ge­vel den sce­ne af pres og for­vent­nin­ger, som han be­fin­der sig bed­re på end det sto­re gen­nem­snit. Og dér var han, Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

Nog­le vil hu­ske, at At­léti­co Madrid skul­le ha­ve gemt en ud­skift­ning og skif­tet må­l­mand Oblak ud in­den straf­fes­par­ke­ne, som man så Lou­is van Gaal gø­re det ved VM i 2014 som hol­land­sk land­stra­e­ner. Oblak lig­ne­de (som det tid­li­ge­re i tur­ne­rin­gen var til­fa­el­det mod PSV) ik­ke en mand, der hav­de an­tyd­nin­gen af en fo­re­stil­ling om at se sig selv ta­ge et spark. Og den ud­gang på fi­na­len for Oblak stod på in­gen må­de mål med hans enor­me be­tyd­ning i de 120 mi­nut­ters fod­bold.

OG SÅ ER der nog­le – her­un­der i den grad mig – der vil hu­ske, hvor­dan vi igen den­ne af­ten skul­le sid­de og bå­de gri­ne og gra­e­de over Pepes lat­ter­li­ge pro­to­ty­pe på en usym­pa­tisk fod­bold­spil­ler. Jeg op­le­ver Re­al Madrid som en fin klub, en for­nem klub. Med hvi­de trø­jer og selv­respekt. Og jeg sy­nes, Pepe er en re­gu­la­er ska­end­sel i den sam­men­ha­eng, og den stør­ste ska­end­sel er, at der sid­der en le­del­se, som ik­ke kan se det, og som ik­ke forta­el­ler ham, at han skal la­de va­e­re med at ska­be sig, som vi i fle­re til­fa­el­de så ham gø­re.

Så la­en­ge Re­al Madrid spil­le­de fod­bold lør­dag af­ten, spil­le­de hol­det fak­tisk frem­ra­gen­de. De før­ste 20 mi­nut­ter var en magtdemonstration, og man sad med fø­lel­sen af, at fi­na­len kun­ne se At­léti­co i en tid­lig kno­ck­out, men Re­al Madrid slap ini­ti­a­ti­vet, og vi an­dre fik lov til at se det sja­eld­ne, at At­léti­co ik­ke for­sva­re­de sig ud af et mø­de med en stør­re mod­stan­der.

Die­go Si­meo­nes hold vandt på mig i den ud­ga­ve. At­léti­co hav­de godt nok sva­ert ved at bli­ve far­lig, men ma­se­de på og vi­ste, at man fint kan ha­ve en am­bi­tion om at ud­for­dre al­le mod­stan­de­re i Eu­ro­pa i spil­let med bol­den og­så.

Cir­ka så­dan kom­mer jeg til at hu­ske årets Cham­pions Le­ague-fi­na­le, ga­et­ter jeg på. Det var de små skar­pe og fa­sci­ne­ren­de hi­sto­ri­ers kamp, men det blev al­drig et monu­ment af en fod­bold­kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.