Den enes død – den an­dens brød

Mens Die­go Si­meo­ne må­ske er fa­er­dig i At­léti­co, kan Zi­ne­di­ne Zi­da­ne kun li­ge va­e­re be­gyndt i Re­al Madrid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Chri­sti­an Wint­her Jo­han­sen | chwj@spor­ten.dk

Mens Zi­ne­di­ne Zi­da­ne er fuld af gla­e­de og håb for frem­ti­den i Re­al Madrid ef­ter fi­na­len i Cham­pions Le­ague, er kol­le­ga­en hos den ta­ben­de part, At­léti­co Madrid, Die­go Si­meo­ne, ble­vet i tvivl om sin frem­tid.

Zi­ne­di­ne Zi­da­ne er al­le­re­de en le­gen­de i Re­al Madrid. Først som spil­ler med per­le­mål og per­fekt tek­nik, men nu og­så som tra­e­ner. Han har stå­et i spid­sen for Re­al Madrid i min­dre end et halvt år og har for­må­et at fø­re ’kon­ge­klub­ben’ til­ba­ge i mester­skabs­kam­pen, in­den han før­te hol­det til sejr i Cham­pions Le­ague.

Si­den fransk­man­dens over­ta­gel­se er det et helt an­det Re­al Madrid­hold, der går på ba­nen. Det he­le kul­mi­ne­re­de med sej­ren lør­dag, og spil­ler­ne har og­så kaldt Zi­da­ne for en af år­sa­ger­ne til suc­ce­sen.

»Han har va­e­ret god for al­le. Han har gi­vet os selv­til­lid og fri­hed til at spil­le. Vi ny­der al­le at spil­le un­der ham, og det vi­ste vi i af­ten (lør­dag, red.),« sag­de den wa­li­si­ske stjer­ne Ga­reth Ba­le til Sky Sports ef­ter tri­um­fen.

Øn­sker at fort­sa­et­te

På trods af pa­e­ne re­sul­ta­ter har der va­e­ret tvivl om, hvor­vidt Zi­da­ne skal fort­sa­et­te som tra­e­ner hos de hvi­de fra Madrid, selv­om han har kon­trakt til 2018. Tid­li­ge­re har han selv ud­trykt, at han ik­ke har be­vist no­get, der kva­li­fi­ce­rer ham til at fort­sa­et­te, men det er der må­ske la­vet om på nu.

Selv kom­men­te­rer han ik­ke på sin frem­tid, men sa­et­ter al­li­ge­vel streg un­der, at han øn­sker at fort­sa­et­te.

»Re­al Madrid er klub­ben i mit liv, og den har va­e­ret den stør­ste til alt. Det er en fan­ta­stisk klub, og at va­e­re en del af klub­ben og pro­jek­tet gør mig stolt,« sag­de Zi­da­ne ef­ter kam­pen.

Tviv­ler på frem­ti­den

Alt imens frem­ti­den ser lys ud for Zi­da­ne, er det må­ske tid til et exit for Si­meo­ne. At­léti­co-fans vil sik­kert gø­re alt for at be­hol­de den ka­ris­ma­ti­ske ar­gen­ti­ner, der har ført klub­ben til et mester­skab (2014) i en liga, hvor Re­al Madrid og Bar­ce­lo­na el­lers har va­e­ret uover­vin­de­li­ge – og to Cham­pions Le­ague-fi­na­ler (2014 og 2016).

Lør­da­gens fi­na­le lig­ne­de til for­veks­ling den, de to hold hav­de i Cham­pions Le­ague for to år si­den. Den­ne gang var det At­léti­co, der ud­lig­ne­de sent, og så kun­ne man ha­ve tro­et, at det var Si­meo­nes ma­end, der skul­le lø­be med sej­ren til slut.

Til trods for sto­re re­sul­ta­ter har de to Cham­pions Le­ague-fi­na­ler gi­vet to ne­der­lag, og det får den 46-åri­ge tra­e­ner til at kig­ge in­dad.

»Skal jeg fort­sa­et­te med At­léti­co, el­ler er det her, cirk­len slut­ter? Det er jeg nødt til at ta­en­ke over,« sag­de Si­meo­ne ef­ter fi­na­len iføl­ge AFP.

»I min ver­den er der in­gen, der hu­sker num­mer to – det ta­ben­de hold. Nu har vi tabt to fi­na­ler, og vi er nødt til at kom­me vi­de­re fra det her og he­le vo­res sår.«

FO­TO: AFP

Zi­ne­di­ne Zi­da­ne – med Cham­pions Le­ague-po­ka­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.