PARTISTØTTE

BT - - NYHEDER - Kil­der: Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et og Ritzau.

I 1995 ind­før­te S-re­ge­rin­gen nye reg­ler for partistøtte sam­men med De Kon­ser­va­ti­ve, mens Ven­stre var imod. Be­løbs­gra­en­sen blev ha­e­vet, for­di par­ti­er­ne mi­ste­de med­lem­mer, så de ik­ke la­en­ge­re kun­ne fi­nan­si­e­re de­res drift og valg­kamp. Sponso­rer skal ik­ke op­gi­ve de­res navn, hvis de gi­ver un­der 20.000 kro­ner i støt­te. Gi­ver de me­re end 20.000 kro­ner, skal par­ti­et kun op­ly­se sponsorens navn, men ik­ke be­lø­bets stør­rel­se i par­tiets of­fi­ci­el­le regnskab. Do­no­rer kan bru­ge »er­hvervs­klub­ber«, hvor ty­pisk for­ret­nings­folk og er­hvervs­dri­ven­de be­ta­ler for at mø­de­s­med par­ti­le­de­re og po­li­ti­ke­re, el­ler» ind­sam­lings klub­ber «. Over­tra­e­del­se af reg­ler­ne om partistøtte kan gi­ve bø­de og i va­er­ste fald op til fi­re må­ne­ders ube­tin­get fa­engsel. Sid­ste år frem­lag­de et eks­pert­ud­valg en ra­ek­ke an­be­fa­lin­ger til me­re åben­hed om par­ti­støt­ten. Ud­val­get fo­re­slog 10.000 kro­ner som ny be­løbs­gra­en­se, og at der skal af­le­ve­res regnskab for al­le ni­veau­er af par­ti­er­ne og ind­valg­te en­kelt­kan­di­da­ter. Ud­val­get fo­re­slog og­så ska­er­pe­de krav om åben­hed for de bi­drag, som par­ti­er­ne mod­ta­ger fra pri­va­te for­e­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.