’Kri­tik­ken er ik­ke lø­dig’

Dong Ener­gys top­chef, Hen­rik Poul­sen, af­vi­ser al kri­tik

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jørgensen Od­de | ufjo@bt.dk

Kri­tik­ken er for­fejl­et, ik­ke lø­dig og ik­ke ri­me­lig. Så­dan ly­der det fra Dong Ener­gys adm. di­rek­tør, den 48-åri­ge Hen­rik Poul­sen, der nu tord­ner mod de se­ne­ste da­ges kri­tik af, at han står til en ak­tie­ge­vinst på over 20 mio. kr., når Dong Ener­gy bli­ver sendt på bør­sen 9. ju­ni. Sam­ti­dig af­vi­ser han en­hver spe­ku­la­tion om, at han skul­le ha­ve haft sa­er­li­ge mo­ti­ver, da den ud­ska­eld­te, ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs i 2014 køb­te 19 pct. af Dong Ener­gy:

»Når man ta­ger et job som det her, så vil man va­e­re ud­sat for en vis be­vå­gen­hed, og det skal man va­e­re pa­rat til at ta­ge med.

Men jeg sy­nes ik­ke, at kri­tik­ken er lø­dig, jeg sy­nes ik­ke, at den er ri­me­lig, og den er i hvert fald ik­ke rig­tig. Det er selv­føl­ge­lig uri­me­ligt,« si­ger Hen­rik Poul­sen til BT.

I går mød­te top­che­fen, der sid­ste år tjen­te 13,7 mio. kr., fol­ket, da han holdt op­la­eg om den fo­re­stå­en­de børsno­te­ring for smås­pa­re­re på Ho­tel Mar­ri­ott i Kø­ben­havn. Den sto­re ge­vinst Sal­get af en del af Dong Ener­gy til Gold­man Sa­chs har de se­ne­ste da­ge igen skabt vild de­bat, da kri­ti­ke­re af sal­get, som f.eks. tidl. stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen (S), nu me­ner, at det står klart, at Dong Ener­gy blev solgt alt for bil­ligt. Og nu står bl.a. Hen­rik Poul­sen og Gold­man Sa­chs, som fle­re for år til­ba­ge for­ud­så, til at score den helt sto­re ge­vinst.

På ho­tel­let i går for­ven­te­de Dong­bos­sen at bli­ve mødt med spørgs­mål til sin løn, bonus­ser og ak­tie­pro­gram. Men der er ik­ke no­get at kom­me efter, ly­der det:

»Jeg sy­nes, at kri­tik­ken er for­fejl­et, og den ta­ger ud­gangs­punkt i nog­le pra­e­mis­ser, som sim­pelt­hen ik­ke er rig­ti­ge. Jeg bli­ver be­skyldt for at ha­ve ta­get af kas­sen, men det kan sim­pelt­hen ik­ke la­de sig gø­re.«

Er du pen­ge­ne va­erd?

»Det kom­mer an på, hvor­dan du ser på det. Der er en stor sam­funds­de­bat om, hvor­vidt top­che­fer tje­ner for me­get. Den de­bat sy­nes jeg, er fuld­sta­en­dig le­gi­tim og ri­me­lig at ta­ge, og den skal man va­e­re åben over for. Tje­ner jeg me­re end an­dre top­che­fer i Dan­mark? Det gør jeg ik­ke. Er mit ak­tie­pro­gram an­der­le­des end det, du vil se i an­dre virk­som­he­der? Det er det ik­ke.«

Men virk­som­he­den er an­der­le­des, da det jo er sta­ten, som ejer Dong?

»Det er rig­tigt. Hvis du sam­men­lig­ner

Den er byg­get op af en mas­se fo­re­stil­lin­ger og løg­ne og pra­e­mis­ser, som ik­ke er rig­ti­ge Hen­rik Poul­sen, Dong Ener­gys adm. di­rek­tør

os med C20, så lig­ger vi ik­ke i den hø­je, men den la­ve en­de. Men det er en dis­kus­sion, som du ik­ke rig­tig kan ta­ge uden at bli­ve be­skyldt for ik­ke at kun­ne for­stå, at man tje­ner en høj løn. Jeg for­står godt, at jeg tje­ner en høj løn, og jeg for­står godt, at det kan va­e­re kon­tro­ver­si­elt. Om jeg er pen­ge­ne va­erd? Jeg er nødt til at si­ge, at be­sty­rel­sen har til­budt mig det her job og den her løn­pak­ke,« si­ger Hen­rik Poul­sen, der og­så af­vi­ser, at han har haft ‘for­bin­del­ser til Gold­man Sa­chs.’

»Det er no­get, I (pres­sen, red.) har op­fun­det. Det er al­drig ble­vet do­ku­men­te­ret. Jeg hav­de al­drig mødt dem, før de kom ind i Dong Ener­gy.«

Så det er en kon­spira­tion mod dig?

»Det er en kon­spira­tions­te­o­ri, men den hand­ler ik­ke om mig. Den hand­ler om, at der er en stor kon­spira­tion, der skul­le ha­ve ført til et el­ler an­det, men den er sim­pelt­hen ik­ke rig­tig. Den er byg­get op af en mas­se fo­re­stil­lin­ger og løg­ne og pra­e­mis­ser, som ik­ke er rig­ti­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.