K-PRO­FIL FIK OG­SÅ SKJULT STØTTE

BT - - NYHEDER -

PARTISTØTTE Der er ta­le om en til­stå­els­sag. Do­no­rer­ne øn­sker at va­e­re ano­ny­me, og så la­ver man dis­se kon­struk­tio­ner for at hja­el­pe do­no­rer­ne med det. Og her in­drøm­mer man åbent, at man om­går reg­ler­ne. gen­nem­sig­tig­hed, når man la­ver en ind­sam­lings­for­e­ning og om­går reg­len om 20.000 kr.,« til­fø­jer han og fast­slår, at pen­ge­ne pri­ma­ert blev brugt på Ras­mus Jar­lovs kampag­ne.

Det er ik­ke lyk­ke­des BT at tra­ef­fe An­dreas Bois­en for en ud­dy­ben­de kom­men­tar.

Jar­lov, der reg­ne­des for en kom­men­de kon­ser­va­tiv stjer­ne, sat­se­de på at skaf­fe yder­li­ge­re en borg­mester­post i Kø­ben­havn til blå blok, men det mis­lyk­ke­des.

I ste­det blev han valgt til Fol­ke­tin­get ved sid­ste valg.

Reg­ler­ne om partistøtte blev ind­ført i 1995 af S-re­ge­rin­gen med støtte fra Kon­ser­va­ti­ve, mens V var imod. Iføl­ge reg­ler­ne skal par­ti­et op­ly­se sponso­rer­nes nav­ne, men ik­ke be­lø­bets stør­rel­se, ved do­na­tio­ner over 20.000 kr.

Men ind­sam­lings­for­e­nin­ger og er­hvervs­klub­ber kan slø­re do­no­rer­nes iden­ti­tet. Til­stå­el­ses­sag BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Marie Serup sag­de i går til BT, at fle­re sto­re er­hvervsvirk­som­he­der over­ve­jer helt at drop­pe partistøtte, for­di de fryg­ter, at det kan gå ud over de­res brand, hvis det kom­mer frem, hvem de støt­ter.

Par­ti­for­sker Ro­ger Buch me­ner, at An­dreas Bois­ens ud­ta­lel­ser sa­et­ter fin­ge­ren på et vig­tigt punkt i pro­blem­stil­lin­gen:

»Der er ta­le om en til­stå­els­sag. Do­no­rer­ne øn­sker at va­e­re ano­ny­me, og så la­ver man dis­se kon­struk­tio­ner for at hja­el­pe do­no­rer­ne med det. Og her in­drøm­mer man åbent, at man om­går reg­ler­ne. Der er in­gen tvivl om at reg­ler­ne tra­en­ger til at bli­ve la­vet om. Det er alt for nemt at om­gå reg­ler­ne ved at la­ve så­dan en for­e­ning, der sen­der pen­ge­ne vi­de­re, og do­no­rer­ne for­svin­der i den blå luft.

Det bør og­så op­ly­ses, om be­lø­bet f.eks. er 20.001 kr. el­ler 2,1 mio. Og hvis det får nog­le do­no­rer til at luk­ke kas­sen i, kan man over­ve­je at ha­e­ve den of­fent­li­ge støtte til par­ti­er­ne, som Mogens Lyk­ke­toft (S) fo­re­slog, da han var for­mand for Fol­ke­tin­get,« si­ger Ro­ger Buch. Jeg har dog hver­ken stif­tet, sty­ret el­ler haft me­get ind­sigt i den. Det var 100% va­el­ger­for­e­nin­gen, som sty­re­de den. Ja.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.