Nets advarer kun­der mod it-for­bry­de­re

BT - - NYHEDER -

Dan­sker­ne skal pas­se på ma­er­ke­li­ge sms’er, e-mails el­ler te­le­fo­nopkald fra svind­le­re, som fo­re­gi­ver, at de kom­mer fra Nets, Mi­cro­soft, NemID, din bank el­ler visa/Ma­sterCard.

Hen­ven­del­ser­ne har det til fa­el­les, at mod­ta­ge­ren skal op­gi­ve føl­som­me op­lys­nin­ger som kon­ti på net­bank, be­ta­lings­kort­num­mer, ud­løbs­da­to, kon­trolcif­re, cpr-num­mer el­ler NemID nøg­le­kort.

Der er iføl­ge Nets ta­le om så­kaldt phis­hing, hvor svind­le­re for­sø­ger at fra­nar­re folk for­tro­li­ge op­lys­nin­ger.

Mod­ta­ger­ne skal la­de va­e­re at gi­ve no­gen form for per­son­li­ge kort­da­ta. De skal sen­de hen­ven­del­sen vi­de­re til Nets’ phis­hin­gaf­de­ling på mailadres­sen phis­hing-dk@nets.eu samt slet­te hen­ven­del­sen.

Nets ved ik­ke, hvor man­ge dan­ske­re, som har få­et hen­ven­del­ser, si­ger pres­se­me­d­ar­bej­der Sø­ren Mars­chall.

»Det ved vi ik­ke. Vi får ba­re plud­se­lig en mas­se hen­ven­del­ser. Det kom­mer of­te i bøl­ger. Det er for­ment­lig nog­le, der sky­der med spre­de­hagl til mo­bil­te­le­fon­num­re. Så hå­ber de, at der er no­gen, der hop­per i,« si­ger Sø­ren Mars­chall.

Svind­ler­ne for­sø­ger at fø­re mod­ta­ger­ne hen til en hjem­mesi­de, hvor de skal up­lo­a­de de­res nøg­le­kort, for­kla­rer han.

»Man må ik­ke ta­ge bil­le­der af sit nøg­le­kort. Det er en del af sik­ker­he­den ved NemID, at man skal ha­ve nøg­le­kor­tet for­an sig. Net­op for ik­ke at kun­ne ry­ge på en phis­hin­g­mail,« si­ger Sø­ren Mars­chall.

Mod­ta­ge­re, som har re­a­ge­ret på de fal­ske hen­ven­del­ser, skal spa­er­re de­res kort el­ler NemID.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.