Be­gik Mo­ni­ka selv­mord - el­ler blev hun myr­det?

BT - - NYHEDER -

MYSTISK DØD at det var hen­des tid­li­ge­re sam­le­ver, der var i den an­den en­de af røret. Hun gik til po­li­ti­et med sin mi­stan­ke, men af en el­ler an­den grund tog de hen­de ik­ke al­vor­ligt. Kort efter hen­lag­de de sa­gen som selv­mord.

En grå novem­ber­dag i 2011 kom li­tau­i­ske Kri­sti­na Svigl­in­ska­ja hjem til sin ka­el­der­lej­lig­hed i Sund vest for Ber­gen og fandt sin blot ot­te-åri­ge dat­ter ha­en­gen­de i en liv­rem fra et dør­hånd­tag. Lil­le Mo­ni­ka var død, kvalt af ba­el­tet om hal­sen, men efter fle­re må­ne­ders ef­ter­forsk­ning hen­lag­de po­li­ti­et sa­gen og kon­klu­de­re­de det ut­ro­li­ge: At den lil­le pi­ge hav­de ta­get sit eget liv.

Sid­ste år faldt en po­li­ti­mand til­fa­el­digt over sa­gen og blev op­ma­er­k­som på fle­re fejl i sa­gen. Til sidst stod det klart, at po­li­ti­et hav­de be­gå­et et utal af brø­le­re i ef­ter­forsk­nin­gen, sa­gen blev genåb­net, og mo­de­rens da­va­e­ren­de ka­e­re­ste blev til­talt for drab. I går be­gynd­te sa­gen mod ham i tin­g­ret­ten i Nord­hord­land.

Den nu 34-åri­ge Do­na­tas Luko­se­vi­ci­us na­eg­ter sig skyl­dig, men er selv stå­et frem i fle­re nor­ske me­di­er og har for­talt, at hel­ler ik­ke han tror på te­o­ri­en om, at den lil­le livs­gla­de pi­ge tog sit eget liv. I da­ge­ne op til rets­sa­gen har nor­ske me­di­er som ek­sem­pel­vis VG og Dag­bla­det skre­vet fle­re ar­tik­ler om po­li­tiets be­vi­ser mod Luko­se­vi­ci­us.

Hans dna blev fun­det på Mo­ni­kas hals og an­dre ste­der på hen­des krop. Der var og­så spor efter ham på det ba­el­te, der dra­eb­te hen­de. Det er blandt an­det på grund af et dna­gen­nem­brud, at po­li­ti­et har kun­net rej­se sa­gen. Selv si­ger den 34-åri­ge, at Mo­ni­ka må ha­ve få­et hans dna på sig, da hun brug­te hans com­pu­ter, som stod i lej­lig­he­den. Mysti­ske mail til mo­de­ren En del op­ma­er­k­som­hed sam­ler sig om en ra­ek­ke e-mail, som den 34-åri­ge har in­drøm­met at ha­ve sendt til Mo­ni­kas cho­ke­re­de mor. Her skri­ver han un­der falsk navn, at han har op­ta­gel­ser, der af­slø­rer, hvem der slog hen­des dat­ter ihjel, og hvor man hø­rer den lil­le pi­ges des­pe­ra­te skrig.

Un­der da­ek­navn for­sø­ger Luko­se­vi­ci­us at pres­se mo­de­ren til at be­ta­le fle­re tu­sin­de kro­ner for vi­deo­en. »Si­ger du vir­ke­lig nej tak til at kø­be vi­deo­op­ta­gel­sen, hvor man li­ge­som kan se he­le ulyk­ken?« skrev han blandt an­det iføl­ge VG.

I vir­ke­lig­he­den var der in­gen op­ta­gel­ser af tra­ge­di­en, men eks-ka­e­re­sten for­søg­te at af­pres­se mo­de­ren for 20.000 kro­ner.

Un­der po­li­ti­af­hø­rin­ger har han in­drøm­met, at det var ham, der send­te mai­len, og at hi­sto­ri­en om vi­deoog lyd­op­ta­gel­ser er løgn.

Po­li­ti­et me­ner, at be­skri­vel­sen af ger­nings­ste­det er så nu­an­ce­ret, at den kun kan va­e­re skre­vet af en per­son, som har va­e­ret på ste­det.

Der­u­d­over har den til­tal­te li­tau­i­ske mand in­drøm­met, at han har sendt trus­ler til Kri­sti­na Svigl­in­ska­ja via Fa­ce­book bå­de før og efter den lil­le pi­ges død.

Ud­over dna-spor og mysti­ske be­ske­der har Do­na­tas Luko­se­vi­ci­us sin for­tid imod sig. Han har fle­re dom­me for blandt an­det grov vold med sig i ba­ga­gen fra sit hjem­land. For ti år si­den blev han for ek­sem­pel dømt for at for­sø­ge at kva­e­le en mand med et ba­el­te.

Selv si­ger han, at han har lagt sin ung­dom bag sig, men at for­ti­den gør det umu­ligt for ham nu at be­vi­se sin uskyld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.