Eks­pra­esi­dent får liv­s­tids­dom for krigs­for­bry­del­ser

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge­re pra­esi­dent i Tchad His­sè­ne Ha­bré blev i går ved en hi­sto­risk rets­sag i Se­ne­gal fun­det skyl­dig i krigs­for­bry­del­ser og for­bry­del­ser mod men­ne­ske­he­den.

Den 73-åri­ge Ha­bré blev dømt til livsva­rigt fa­engsel for at ha­ve stå­et bag tor­tur og seksu­elt sla­ve­ri.

Ha­bré sty­re­de Tchad fra 1982 til 1990 og knu­ste i sin re­ge­rings­tid et­hvert til­løb til op­po­si­tion. Men­ne­ske­ret­tig­heds­grup­per an­slår, at om­kring 40.000 men­ne­sker måt­te bø­de med li­vet un­der hans sty­re, mens ti­tu­sin­der blev ka­stet i fa­engsel og tor­te­ret.

Den tid­li­ge­re pra­esi­dent blev på­gre­bet i Se­ne­gal i 2013 og stil­let for en krigs­for­bry­der­dom­stol op­ret­tet af Den Afri­kan­ske Uni­on (AU).

Ankla­ge­ren i sa­gen, Mba­cke Fall, har sagt, der er ble­vet hørt vid­neud­sagn fra på­rø­ren­de til 2.500 of­re, si­den ef­ter­forsk­nin­gen blev ind­ledt i 2013. Fle­re end 4000 ’di­rek­te el­ler in­di­rek­te’ vid­ner var re­gi­stre­ret.

Vid­ner har for­talt, hvor­dan det hem­me­li­ge po­li­ti ud­før­te tor­tur i fa­engs­ler­ne, hvor man­ge var ud­sat for elek­tri­ske stød, wa­ter­bo­ar­ding el­ler fik sprøjtet gas ind i øj­ne­ne el­ler fik sta­er­ke kryd­de­ri­er smurt på de­res køns­de­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.