’Jeg skal jo ik­ke frem­stå som en Dis­ney-fi­gur’

BT - - NYHEDER -

AF­BRY­DEL­SER var, men som jeg kun kun­ne ga­et­te på, hvor var. Kort sagt: Der var på in­tet tids­punkt i in­ter­viewet no­gen form for op­rig­tig nys­ger­rig­hed fra jour­na­li­sten,« skri­ver Uf­fe El­ba­ek i et la­en­ge­re ind­la­eg på sin Fa­ce­book­pro­fil. Her kal­der han og­så in­ter­viewet for ’uva­er­digt’.

Men Cle­ment Kjers­gaard un­der­stre­ger, at in­gen ga­est bli­ver be­hand­let an­der­le­des i den in­ter­view­form, som han in­di­mel­lem be­nyt­ter, hvor han går hårdt til ga­e­sten.

»Vi har to kri­te­ri­er, når vi la­ver den slags in­ter­view med den hår­de form. Det ene er, at vi kun gør det med me­get vig­ti­ge em­ner, hvor vi sy­nes, po­li­ti­ker­ne skyl­der va­el­ger­ne et klart svar. Og det an­det er, at vi be­hand­ler al­le ga­e­ster af den sta­tus med sam­me ved­hol­den­hed,« si­ger han.

For et par må­ne­der si­den del­te va­er­ten van­de­ne efter et kri­tisk in­ter­view med Mette Fre­de­rik­sen, Der var på in­tet tids­punkt i in­ter­viewet no­gen form for op­rig­tig nys­ger­rig­hed fra jour­na­li­sten der end­te i et mund­hug­ge­ri for åben ska­erm, og den ef­ter­føl­gen­de de­bat kom til at hand­le me­re om in­ter­viewets form end om sel­ve ind­hol­det.

Cle­ment Kja­ers­gaard an­er­ken­der fuldt ud, at han of­te af­bry­der.

»Det gør jeg, når jeg ik­ke får svar. Jeg stil­ler of­te det sam­me spørgs­mål syv til ti gan­ge. ,« si­ger han. Hol­der fast i kon­cept Han me­ner ik­ke, hans rol­le er at va­e­re den pa­e­ne dreng i klas­sen over for magt­ha­ver­ne. »Jeg skal jo ik­ke frem­stå som en Dis­ney-fi­gur. Det skul­le da li­ge va­e­re Ja­far fra Alad­din.«

»Hvis du som par­ti­le­der op­le­ver, at di­ne ik­ke-svar kom­mer på for­si­den med et fint og stort far­ve­bil­le­de i avi­sen hver gang, så vaen­ner du dig jo til at gi­ve ik­ke-svar. Og der må vi som me­di­er in­si­ste­re på at si­ge, at po­li­ti­ker­ne skal be­grun­de de­res svar.«

Der­for har Cle­ment Kjers­gaard ik­ke ta­enkt sig at aen­dre på kon­cep­tet i pro­gram­met. »Vi hol­der fast, og vi hol­der ved. Og der er en fan­ta­stisk må­de, som en­hver po­li­ti­ker kan kom­me ud af al­le hår­de in­ter­views på, og det er ved at si­ge ’det ved jeg ik­ke’.« at jour­na­li­ster og po­li­ti­ke­re ik­ke er me­re i sam­me bran­che , end po­li­ti og rø­ve­re er i sam­me bran­che. »Cle­ment op­fat­ter med an­dre ord sig selv som lovens hånd­ha­e­ver og po­li­ti­ke­re som kri­mi­nel­le. Det for­kla­rer en del – men den til­gang er far­lig for fol­ke­sty­ret. Og helt i strid med den for­vent­ning, Art­hur Pul­litzer i sin tid stil­le­de op for den mo­der­ne dags­pres­se: Nem­lig at den står og fal­der med re­pu­blik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.