Do­ping-bag­ma­end får seks års fa­engsel

BT - - NYHEDER -

Den 41-åri­ge ejen­doms­ma­eg­ler Erik Fors­berg Ove­sen og hans 34-åri­ge med­sam­men­s­vor­ne, Li­am Bryn­ley Ralph, skal seks år i fa­engsel og sam­ti­dig be­ta­le 600.000 kro­ner for de­res rol­ler i en hi­sto­risk do­pings­ag. Det står klart efter en dom i Kø­ben­havns By­ret i går.

De to var bag­ma­end i fir­ma­et Di­a­mond Phar­ma, der frem­stil­le­de og solgte do­ping på det så­kaldt mør­ke in­ter­net. Me­get af for­ret­nin­gen blev dre­vet fra den 41-åri­ges mors som­mer­hus i Fre­de­riks­va­erk.

Ret­ten hav­de in­den stra­fud­må­lin­gen fast­slå­et, at de to bag­ma­ends hand­lin­ger har va­e­ret så al­vor­li­ge, at straf­ram­men på seks års fa­engsel kun­ne spra­en­ges. Det blev den ik­ke, men det blev til den mak­si­ma­le straf in­den for do­pings­a­ger, seks år.

Og se­ni­o­r­ankla­ger An­dreas Christensen me­ner, at den dom er på sin plads.

»Jeg er til­freds med dom­men. Bag den lig­ger der et styk­ke rig­tig godt po­li­ti­ar­bej­de, og det har mun­det ud i en dom, hvor ret­ten i me­get vid ud­stra­ek­ning har til­slut­tet sig an­kla­ge­myn­dig­he­dens syns­punk­ter,« si­ger han. Iføl­ge An­dreas Christensen har de to ma­end solgt do­ping for knap 40 millioner kro­ner.

En tred­je mand, den 26-åri­ge Bes­nik Zi­be­ri, er og­så ble­vet dømt i sa­gen. Den 26-åri­ge mand, der er ma­kedonsk stats­bor­ger, skal tre år i fa­engsel og får en be­tin­get ud­vis­ning af Dan­mark med en prø­ve­pe­ri­o­de på to år. De to bag­ma­end har bedt om be­ta­enk­nings­tid i for­hold til at an­ke dom­men. Den 26-åri­ge har ac­cep­te­ret dom­men for at ’kom­me vi­de­re i sit liv’, med­del­er han i ret­ten.

I sin pro­ce­du­re for­ud for dom­men hav­de ankla­ge­ren gjort det klart for ret­ten, at der var ta­le om en unik sag. Der­for kra­e­ve­de han de to bag­ma­end i fa­engsel i syv-ot­te år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.