Over­la­e­ger stri­des om hpv-vac­ci­ne

BT - - NYHEDER -

LIVMODERHALSKRAEFT Det er ik­ke kri­tik fra en mand med fød­der­ne på jor­den. Så­dan ly­der det fra over­la­e­ge og af­de­lings­chef ved Sta­tens Se­ru­min­sti­tut Kå­re Møl­bak, efter at Kim Var­m­ing, der er le­den­de over­la­e­ge ved Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, kri­ti­se­rer Sund­heds­sty­rel­sen for at ha­ev­de, at hpv-vac­ci­nen red­der liv. Iføl­ge Kim Var­m­ing er der ik­ke vi­den­ska­be­li­ge be­vi­ser for, at hp­vvac­ci­ne be­skyt­ter mod livmoderhalskraeft. Det vil nem­lig ka­e­ve me­di­cin­ske for­søg, som vil stra­ek­ke sig over me­re end 20 år.

I ste­det kon­klu­de­rer man ud fra cel­le­for­an­drin­ger, om vac­ci­nen vir­ker mod kra­eft, og det er ik­ke det sam­me, me­ner over­la­e­gen. Langt ude Men det er langt ude, me­ner Kå­re Møl­bak. Man får nem­lig ik­ke no­gen til at la­ve en un­der­sø­gel­se, hvor man la­der kvin­der ube­hand­let ud­vik­le kra­eft, si­ger han, og der­for kan man ik­ke sa­et­te det op på den må­de.

»Jeg for­står ik­ke, hvad han har gang i. Hvis man ser på det etisk, så vil­le man jo ik­ke la­de kvin­der i en kon­trol­grup­pe ud­vik­le kra­eft. Det vil­le ik­ke va­e­re ac­cep­ta­belt. For­står ik­ke kri­tik­ken Vi ved med sik­ker­hed, at virus er en nød­ven­dig for­ud­sa­et­ning for at få kra­eft. Og vi ved, at vac­ci­nen be­skyt­ter mod viru­s­in­fek­tion og for­sta­di­er til kra­eft,« si­ger Kå­re Møl­bak.

»Så jeg ved ik­ke, hvil­ken pla­net han sid­der på, men det er i hvert fald ik­ke Jor­den. Han har ik­ke sin etik i or­den.«

Og­så pro­fes­sor i im­mu­no­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet El­se­beth Lyn­ge har stil­let sig ufor­stå­en­de over for Kim Var­m­ings kri­tik, da hun si­ger, at man be­vi­se­ligt gi­ver de 12-åri­ge pi­ger en bed­re be­skyt­tel­se, hvis man vac­ci­ne­rer dem. Men de for­står ik­ke kri­tik­ken, me­ner Kim Var­m­ing. Iføl­ge ham er det for­kert, når La­e­ge­mid­delsty­rel­sen og Sund­heds­sty­rel­sen på de­res hjem­mesi­de si­ger, at de al­le­re­de med vac­ci­na­tio­ner­ne har red­det 1.400 men­ne­sker fra at få livmoderhalskraeft.

»Som la­e­ge går jeg ud fra, at der er evi­dens for det, og at det er vi­den­ska­be­ligt be­vist. Og hvis man ik­ke har det, så ta­ger man si­ne for­be­hold. Men der bli­ver ik­ke ta­get for­be­hold, og der­for går vi ud fra, at det er evi­dens­ba­se­ret. Pro­ble­met er ba­re, at det er det ik­ke,« si­ger Kim Var­m­ing.

Han me­ner alt­så ik­ke, at der er be­vis for, at vac­ci­nen be­skyt­ter mod livmoderhalskraeft, og slet ik­ke hvor ef­fek­tiv den er, hvis den be­skyt­ter.

»Det vil ta­ge 20 år med un­der­sø­gel­ser, og det vil in­gen me­di­ci­nal­fir­ma­er be­ko­ste. Så der­for sam­ler man nog­le eks­per­ter, der tror på, at den vir­ker, og det har der så va­e­ret til­stra­ek­ke­ligt med eks­per­ter, der tror.

Men det er så­dan, det er. Der ik­ke no­gen, der ved, om vac­ci­nen vir­ker. De skul­le ba­re ha­ve ta­get for­be­hold,« ly­der det fra over­la­e­ge Kim Var­m­ing.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.