’ ’

BT - - DEBAT -

Det hand­ler om, at kvin­der få, simp­le ting, der

ge­ne­relt bru­ger kan gø­res for at af­hja­el­pe pro­ble­met. Lø­nop­lys­nin­ger­ne skal gø­res til­ga­en­ge­li­ge, min­dre tid på så den en­kel­te me­d­ar­bej­der

ar­bej­det end kan se, hvad si­de­man­den får i løn. Det er og­så vig­tigt at gen­nem­gå ens til­la­eg, ma­end for det er of­te til­la­eg­ge­ne, der er med til at ska­be den sto­re for­skel i løn. Den tred­je ting, der kan gø­res, er at se på virk­som­he­ders mål og stra­te­gi­er om­kring em­net.

DER ER NOG­LE

vo­res sam­fund ste­reo­ty­per for ’rig­tig ad­fa­erd’ hos en kvin­de og en mand. Det ga­el­der og­så i for­hold til, hvor­dan der for­hand­les løn. In­ter­na­tio­na­le stu­di­er vi­ser, at ar­bejds­gi­ve­re re­a­ge­rer for­skel­ligt på hen­holds­vis ma­end og kvin­der, som fo­re­slår en løn­stig­ning. Hvis kvin­der fo­re­slår løn­stig­ning, stemp­les de som på­tra­en­gen­de og for me­get af det go­de, mens ma­end stemp­les som am­bi­tiø­se.

DER ER I

kvin­der, der bru­ger mest tid i hjem­met, og der er jo kun 24 ti­mer i døg­net, så det ty­der på, at ma­end la­eg­ger en stør­re ind­sats på ar­bejds­mar­ke­det end kvin­der. Det er vig­tigt, at der er fo­kus på om­rå­det, men det skal jo hel­ler ik­ke va­e­re så­dan, at man be­løn­nes uden at gø­re en ind­sats.

DET ER OF­TEST

til ’den lil­le mis­un­del­se’, og der er na­e­sten al­tid en rig­tig god for­kla­ring på, hvor­for for­skel­len er der. Hvor sjovt er det at va­e­re Mads el­ler So­fie og få ud­stil­let, at man er min­dre dyg­tig og ar­bejd­s­om end kol­le­ga­er­ne? De ste­reo­ty­per, Ni­na Gro­es sa­et­ter op for køn­ne­ne, tror jeg kun er no­get, der fin­des i Kv­in­fo. Kv­in­fo en­der der­med med at fast­hol­de kvin­der i rol­ler, som er ar­bejds­gi­ver­ne in­der­ligt uved­kom­men­de.

ÅB­NE LØNNINGSLISTER APPELLERER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.