Nej, der er in­gen aen­dring sket på 20 år Ja, kvin­der yder min­dre end ma­end

BT - - DEBAT -

NI­NA GRO­ES

vi se, at hvis en mand og en kvin­de har sam­me job, ud­dan­nel­se og kva­li­fi­ka­tio­ner, så er der det, eks­per­ter kal­der en ’ufor­klar­lig løn­for­skel’. Den er ufor­klar­lig, for­di man ik­ke kan for­kla­re den med an­det end køn­net. Der har ik­ke va­e­ret en ud­vik­ling in­den for li­ge­løn i Dan­mark de sid­ste 20 år. Det er no­get, der kan ma­er­kes i kvin­ders løn­po­se hver ene­ste må­ned. Ho s de sto­re dan­ske virk­som­he­der ser vi en po­si­tiv op­ma­er­k­som­hed på li­ge­stil­ling, men vi mang­ler at få om­sat op­ma­er­k­som­he­den til re­sul­ta­ter.

HELT OVERORDNET KAN

CHAR­LOT­TE RØN­HOF

det rig­tig me­get, om man har me­d­ar­bej­de­re, der er vil­li­ge til at la­eg­ge en stor ind­sats på job­bet. Hvis man er i job, hvor der ik­ke fø­res ti­me­regn­skab, som det i høj grad er til­fa­el­det for ek­sem­pel­vis man­ge funk­tio­na­e­rer, så kom­mer der en løn­for­skel mel­lem me­d­ar­bej­der­ne. Det hand­ler om, at kvin­der ge­ne­relt bru­ger min­dre tid på ar­bej­det end ma­end – og her er der selv­føl­ge­lig ta­le om en gen­nem­snits­be­tragt­ning. Ar­bejds­gi­ve­re har jo in­gen in­ter­es­se i at ba­se­re den giv­ne løn på køn – det hand­ler om at be­løn­ne dem, der er dyg­ti­ge og gør en ind­sats.

SOM ARBEJDSGIVER BE­TY­DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.