Slap af med det Cle­ment-hyste­ri

BT - - DEBAT -

En Cle­ment Clas­sic. Hvor­for er et be­søg hos Cle­ment Kjers­gaard egent­lig så sva­ert at hånd­te­re for par­ti­le­de­re og spin­dok­to­rer? Ang­stens grunds­ved pib­ler frem ved in­vi­ta­tio­nen, alarm­klok­ker bim­ler og bam­ler, for­di de er in­vi­te­ret til an­den halv­del af ’Vi ses hos Cle­ment’, og så ved al­le, at hyg­ge­hand­sker­ne er smidt. Før­ste del gik søn­dag af­ten til Kir­sten Bir­git og mak­ker fra Ra­dio24­syv. Uden trans­for­ma­tio­nens ma­keup og al­de­les til­for­la­de­ligt, så for­spil­let tog sig li­ge så for­ud­si­ge­ligt ud, som vi er vant til. Al­ter­na­ti­vets Uf­fe El­ba­ek vil så ger­ne aen­dre den po­li­ti­ske sam­ta­le, og gu­der­ne skal vi­de, mens Al­ter­na­ti­vets stem­me­tal vi­ser det, at der i man­ge sam­men­ha­en­ge og­så er brug for det. Ba­re tag en tur for­bi Fol­ke­ting-pro­fi­ler­nes eg­ne so­ci­a­le me­die-kon­ti. Den tra­di­tio­nel­le jour­na­li­sti­ske kon­fron­ta­tions­form ta­ger sig of­te og­så an­stren­gen­de ud på tv, for­di spin-kul­tu­rens te­flon har lagt sig over for­men, så den sja­el­dent brin­ger no­gen form for den el­lers til­stra­eb­te af­kla­ring.

PANELET Men søn­dag af­ten hav­de Uf­fe El­ba­ek da igen mu­lig­he­den for sit eget stil­le op­rør mod for­mens tyran­ni...

MEN SØN­DAG AF­TEN hav­de Uf­fe El­ba­ek da igen mu­lig­he­den for sit eget stil­le op­rør mod for­mens tyran­ni, som fle­re i bag­lan­det sik­kert vil­le ti­tu­le­re det. På bag­kant af par­tiets års­mø­de med fri dans og livs­gla­e­de for fuld me­di­eskrue faldt han i ste­det i gry­den med et brag. Så den kog­te over i et bag­slag af et li­ge lov­lig over­lagt for­søg på for­try­del­sens bit­ter­hed. El­ler kri­se­hånd­te­ren­de sym­pa­ti­j­agt på for­hånd, for det var Uf­fe El­ba­ek selv, der kør­te li­ve on ta­pe-in­ter­viewet med Cle­ment op i en spids, al­le­re­de in­den det var gå­et i luf­ten. Med et harm­dir­ren­de Fa­ce­book-op­slag tog han af­stand fra den in­k­vi­si­to­ri­ske in­ter­view­form, at han var gå­et ra­sen­de og fø­lel­ses­ma­es­sig be­rørt der­fra, og at han i øv­rigt selv må­ske kun­ne ha­ve va­e­ret skar­pe­re. JA TIL DET sid­ste. Pra­e­mis­sen var vel­kendt. Hvis Uf­fe El­ba­ek vil­le op­po­ne­re mod for­men, kun­ne han ha­ve gjort det me­get ty­de­li­ge­re. Men hvis han i det he­le ta­get hav­de und­ladt for­om­ta­len, var in­ter­viewet gå­et li­ge så stil­le over i hi­sto­ri­en som god­kendt fra beg­ge par­ters si­de. Em­net ufor­talt, for flygt­nin­ge­spørgs­må­let hand­ler af go­de grun­de om men­ne­ske­lig ulyk­ke og er i sig selv et emo­tio­nelt om­rå­de, men som in­ter­view be­trag­tet var det da gan­ske harm­løst. In­si­ste­ren­de fra Cle­ments si­de ud fra fak­ta, mens Uf­fe Kurt Lassen, Det, der ir­ri­te­rer dan­sker­ne mest i tra­fik­ken, er, når an­dre bi­li­ster ik­ke hol­der til høj­re. Hvor­for ir­ri­te­rer det så me­get? El­ba­ek sva­re­de gan­ske fint for sig. End of story. For går da ik­ke ud fra, at vi er ude i så sin­drigt spin, at det hef­tigt me­di­eom­tal­te Fa­ce­book-op­slag var or­ke­stre­ret i net­op om­ta­lens ae­rin­de. Til­sat Uf­fe El­ba­eks for­na­er­me­de af­bud til ’De­ad­li­ne’ se­ne­re på af­te­nen. Ak­ku­rat som Sø­ren Pind da­gen der­på med­del­te, at han frem­over ik­ke øn­sker at bli­ve in­ter­viewet af Cle­ment Kjers­gaard, for­di han har ud­lagt jour­na­list-po­li­ti­ker-for­hol­det som den ik­ke-ek­si­ste­ren­de re­la­tion mel­lem po­li­ti og rø­ve­re. Pind vil ik­ke op­fat­tes som en kri­mi­nel. Co­me on. HVOR­FOR ER DER i øv­rigt in­gen på mi­ni­ster- og par­ti­le­der­hol­det, der slap­per lidt af i stu­di­et, ta­ger far­ten og hyste­ri­et ud af det og ba­re sva­rer ja el­ler nej til Cle­ments spørgs­mål: »Ja.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.