Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Cle­ment Kjers­gaard Pres­sen bur­de stop­pe med at brin­ge in­ter­view, hvor po­li­ti­ke­re ik­ke sva­rer. (...) Når man le­ver i et de­mo­kra­ti med fri pres­se, så har du som po­li­ti­ker in­gen som helst ret – og jeg me­ner in­gen ret – til at be­stem­me, hvil­ke spørgs­mål du bli­ver stil­let

Tv-va­ert på DR, til dr.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.