BRUG­TE COM­PU­TE­RE – bå­de bil­li­ge­re og bed­re

Ba­er­ba­re com­pu­te­re er bil­li­ge­re og in­de­hol­der langt fa­er­re fejl, når du kø­ber brugt

BT - - NYHEDER -

FORBRUG i gen­nem­snit hav­de en fejl­ra­te på mel­lem 18-19 pro­cent, mens der hos ma­sto­don­ten Ap­ple var fejl på om­kring 10 pro­cent.

Iføl­ge Re­furb, der pri­ma­ert kø­ber af­lag­te er­hvervscom­pu­te­re og sa­et­ter dem i stand, før de sa­el­ges vi­de­re, er fejl­ra­ten hos de­res brug­te com­pu­te­re mar­kant la­ve­re. Ud af 12.000 solgte ba­er­ba­re com­pu­te­re har virk­som­he­den så­le­des kun op­le­vet en fejl­ra­te på seks pro­cent. Op­fyl­der de fle­ste be­hov Men der er og­så en an­den af­gø­ren­de år­sag til, at det kan va­e­re en god idé at se sig om efter en brugt ba­er­bar i ste­det for en ny.

Kva­li­te­ten er ef­ter­hån­den ble­vet så god på mo­der­ne com­pu­te­re, at en 2-3 år gam­mel ma­ski­ne sag­tens kan op­fyl­de langt de fle­ste be­hov, forta­el­ler che­fre­dak­tør på gad­get-ma­ga­si­net In­put­mag, Tor­ben Vogn­sen.

»Det sva­rer fak­tisk lidt til at kø­be en bil. I ste­det for at kø­be en min­dre og lidt bil­li­ge­re mo­del fra ny, så kan man må­ske fin­de en brugt Mer­ce­des, der kø­rer bed­re og er me­re hold­bar, til no­gen­lun­de sam­me penge,« forta­el­ler Tor­ben Vogn­sen.

For mens det for 10 år si­den na­er­mest var uta­en­ke­ligt, at kø­be en brugt ba­er­bar com­pu­ter, er det i dag en helt an­den snak, vur­de­rer Tor­ben Vogn­sen. Kan ik­ke la­ves tyn­de­re »Com­pu­ter­ne i dag er gan­ske en­kelt ble­vet ’for’ go­de. En god ma­ski­ne i dag vil man og­så kun­ne bru­ge om 2-3 år uden at bli­ve ha­eg­tet af. Selv­om ud­vik­lin­gen sta­dig­va­ek er i fuld gang, går det slet ik­ke så hur­tigt som tid­li­ge­re. Og de­sig­net kan ef­ter­hån­den hel­ler ik­ke lok­ke folk til at kø­be det sid­ste nye, for det er snart umu­ligt at la­ve com­pu­te­re tyn­de­re, end de er i dag,« si­ger che­fre­dak­tø­ren.

Spør­ger man bå­de Tor­ben Vogn­sen og Mor­ten Sa­hl Madsen, er de beg­ge over­be­vist om, at vi i frem­ti­den kom­mer til at op­le­ve en sti­gen­de in­ter­es­se for at kø­be brugt, og­så selv­om det dre­jer sig om avan­ce­ret tek­no­lo­gi som ek­sem­pel­vis ba­er­ba­re com­pu­te­re.

»Pro­du­cen­ter­ne af de lidt dy­re­re ma­er­ker er gan­ske en­kelt be­gyndt at la­ve rig­tig go­de pro­duk­ter, som ik­ke la­en­ge­re bli­ver dår­li­ge­re af, at de er et par år gam­le. De kan sta­dig­va­ek op­fyl­de langt de fle­ste krav, med­min­dre man vir­ke­lig skal bru­ge den til no­get avan­ce­ret ar­bej­de el­ler til at spil­le com­pu­ter­spil på. Og så kan man jo sam­ti­dig spa­re en mas­se penge,« si­ger Mor­ten Sa­hl Madsen. En un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af ame­ri­kan­ske Consu­mer Reports i 2015, spurg­te 60.000 bru­ge­re om de­res com­pu­ter­køb og ef­ter­føl­gen­de op­le­vel­se af pro­duk­tet – in­klu­siv even­tu­el­le fejl.

Ap­ples ba­er­ba­re com­pu­ter,

Ma­c­book Air og Ma­c­book Pro, hav­de sam­let set en fejl­ra­te (gik i styk­ker) på 10 pro­cent, in­den­for de før­ste tre år. da­ta­mar­ked.dk, re­furb.dk, brug­tecom­pu­te­re.dk, da­ta­ci­tywebs­hop.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.