Ra­chlin ra­ser mod sko­le

BT - - TV/RADIO -

SID­STE SKOLEDAG Det er sko­lens an­svar, og man bør ta­ge af­fa­e­re, så så­dan no­get ik­ke sker i sko­le­ti­den. Uden for sko­len er det selv­føl­ge­lig os som fora­el­dre, der har det ful­de an­svar,« si­ger Dan Ra­chlin til BT. Sto­re ele­ver ud­pe­ger de­res ’of­re’ Epi­so­den sker i kølvan­det på, at fle­re ae­l­dre fol­ke­sko­le­e­le­ver rundt om i lan­det har frem­stil­let så­kald­te ’døds­li­ster’, hvori de ud­pe­ger ’of­re’ blandt de yn­gre ele­ver, som de me­ner, skal ka­nø­f­les på sid­ste skoledag. En sko­le i Ris­skov nord for Aar­hus valg­te en­dog at mini­me­re fest­da­gen til blot at va­re en halv ti­me for at und­gå pro­ble­mer, da en ’døds­li­ste’ blev fun­det på sko­len.

Vi­ceskole­le­der på Val­le­rødsko­len, Thomas Ny­borg, be­kra­ef­ter epi­so­den med Dan Ra­chl­ins søn, men vil ik­ke kom­men­te­re yder­li­ge­re på den kon­kre­te sag. Han ka­rak­te­ri­se­rer dog epi­so­den som bå­de uhel­dig og vildt ir­ri­te­ren­de, og gi­ver Dan Ra­chlin ret i, at det er sko­lens an­svar, hvad der fo­re­går i sko­len på sid­ste skoledag.

»Det er vo­res an­svar, hvad der fo­re­går i un­der­vis­ning­sti­den her­un­der og­så ar­ran­ge­men­ter som sid­ste skoledag. ’Døds­li­ster’ – el­ler ’ka­er­lig­heds­li­ster’, som jeg og­så har hørt dem bli­ve kaldt, er uac­cep­tab­le på vo­res sko­le. Op­står der pro­ble­mer i for­bin­del­se med så­dan­ne li­ster, kan det i yder­ste kon­se­kvens be­ty­de, at vi må af­ly­se da­gen. At der så al­li­ge­vel er sket en epi­so­de er rig­tig uhel­digt og vildt ir­ri­te­ren­de,« si­ger Thomas Ny­borg til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.