Sku­e­spil­ler ta­ler ud om brud med Miley Cyrus

BT - - TV/RADIO -

Til­ba­ge i 2013 var for­hol­det mel­lem san­ge­ren Miley Cyrus og sku­e­spil­le­ren Li­am Hem­sworth for al­vor i me­di­er­nes sø­ge­lys, da par­ret i lø­bet af kort tid først blev for­lo­vet og ef­ter­føl­gen­de slog op.

Si­den da har stjer­ner­ne selvsagt le­vet hver for sig, men i lø­bet af de se­ne­ste må­ne­der har ryg­ter­ne svir­ret om, hvor­vidt ken­dis­ser­ne har fun­det ka­er­lig­he­den til hin­an­den på ny, efter at de er ble­vet set sam­men ved fle­re for­skel­li­ge lej­lig­he­der.

I et nyt in­ter­view til GQ Ma­ga­zi­ne Au­stra­lia ta­ler den 26-åri­ge ’Hun­ger Ga­mes’sku­e­spil­ler nu ud om par­rets for­hold, hvor han bl.a. af­slø­rer hidtil ukend­te de­tal­jer om brud­det med Miley Cyrus.

»Det var su­per hårdt at gå fra hin­an­den. Men på da­va­e­ren­de tids­punkt var det sim­pelt­hen nød­ven­digt for os at gå hver til sit. Vi var beg­ge me­get un­ge, og det var en be­slut­ning, som vi var nødt til at tra­ef­fe,« si­ger Li­am Hem­sworth til GQ Ma­ga­zi­ne Au­stra­lia.

Li­am Hem­sworth og Miley Cyrus mød­te hin­an­den un­der op­ta­gel­ser­ne til den ro­man­ti­ske film ’The Last Song’ fra 2010.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.