BREVBOMBEN

De dan­ske hånd­bold­kvin­ders brev til land­stra­e­ner Klavs Bruun Jørgensen in­de­hol­der hård kri­tik af hans må­de at sty­re hol­det på

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fre­de­rik Bar­søe og Da­ni­el Mar­tin­sen |fr­ba@sporten.dk, danm@sporten.dk

In­gen plan B. Mang­len­de til­lid. Folk tør ik­ke si­ge no­get. De kvin­de­li­ge dan­ske hånd­bold­lands­holds­spil­le­re er hår­de i kri­tik­ken af land­stra­e­ner Klavs Bruun Jørgensen i det eva­lu­e­rings­brev, de uop­for­dret send­te til ham tid­li­ge­re på for­å­ret, og som si­den blev la­ek­ket til tv2.dk, der i går brag­te det i sin hel­hed.

I bre­vet hed­der det un­der punk­tet ’Klavs’ blandt an­det, at ’folk ik­ke tør si­ge no­get, og dem, der gør, har sva­ert ved at kom­me igen­nem,’ at Klavs Bruun Jørgensen ’mang­ler til­lid til os (spil­ler­ne, red.) og respekt for det ar­bej­de, vi gør i hver­da­gen,’ samt at det ik­ke ’la­der til, at der er en plan B – el­ler mu­lig­hed for at aen­dre, hvis tin­ge­ne ik­ke lyk­kes.’

Al­le­re­de man­dag i sid­ste uge blev bre­vet dis­ku­te­ret, da Ek­stra Bla­det om­tal­te det i for­bin­del­se med et eva­lu­e­rings­mø­de, spil­ler­ne og land­stra­e­ner­tea­met holdt sam­me dag, og over for BT gav DHFs sport­s­chef, Ul­rik Wil­bek, ud­tryk for, at bre­vet in­de­holdt ’en ra­ek­ke eva­lu­e­rings­punk­ter, der er me­get kon­struk­ti­ve’.

Til­ladt at si­ge til

Nu kan he­le Dan­mark ved selv­syn kon­sta­te­re, at han hav­de ret, for det tre si­der lan­ge brev er gan­ske ar­tig la­es­ning. Og­så selv­om Ul­rik Wil­bek i går un­der­stre­ge­de over for BT, at ik­ke al­le kri­tik­punk­ter var ud­tryk for he­le hol­dets sam­le­de kri­tik, men et ud­tryk for hold­nin­ger, som og­så ba­re en el­ler få spil­le­re hav­de.

»Vi drøf­te­de det sid­ste man­dag, hvor vi kom vi­de­re, og folk fandt ud af, at det var til­ladt at si­ge til, hvis der var no­get, man var util­freds med. Nog­le af tin­ge­ne er det kun en­kel­te spil­le­re, der sy­nes, og det er jo så­dan, det er, når så­dan et do­ku­ment kom­mer ud; det er jo ba­re et sam­men­skriv af, hvad hver spil­ler sy­nes. Det er ik­ke et ge­ne­relt do­ku­ment om, hvad hol­det sy­nes om Klavs,« si­ger Ul­rik Wil­bek, der me­ner, at dra­ma­et er ble­vet slå­et stør­re op, end det i vir­ke­lig­he­den er:

»Der var da man­ge af spil­ler­ne, der var ke­de af, at det he­le var ble­vet for­stå­et me­get ne­ga­tivt, men så­dan er det jo, når man skri­ver no­get ned på den må­de. Dr skri­ver man ger­ne de ne­ga­ti­ve ting.«

At der stod man­ge ne­ga­ti­ve ting i bre­vet, har han ret i. Un­der punk­tet ’Tak­tik’ ly­der det ek­sem­pel­vis, at spil­ler­ne ’ger­ne vil vi­de me­re på os selv og ik­ke mindst mod­stan­der­ne, bå­de sam­men­ha­en­gen­de og klip,’ hvil­ket un­der­byg­ges med et kon­kret ek­sem­pel fra en for­be­re­del­ses­si­tu­a­tion:

»Lidt use­ri­øst at se fem min klip af os selv mod Ru­ma­e­ni­en og bag­ef­ter se 50 min af en DM fi­na­le fra 97…. Den sku nok ha hed­det 50 min til Ru­ma­e­ni­en og 10 til Virum Sor­gen­fri.« Hvor­for in­gen test? De dan­ske lands­holds­spil­le­re er yder­me­re util­fred­se med Klavs Bruun Jør­gen­sens må­de at mo­ti­ve­re dem på in­den en kamp, for­di der er for­skel på at tra­e­ne kvin­der og ma­end, som han gjor­de, in­den han blev land­stra­e­ner, li­ge­som de bru­ger et helt punkt på at for­hol­de sig til Klavs Bruun Jør­gen­sens of­fent­li­ge kri­tik af den (mang­len­de) form, som lands­holds­spil­ler­ne har va­e­ret i.

»Hvis det kra­e­ver så me­get bed­re form af os, hvor­for blev vi så ik­ke te­stet på al­ler­før­ste sam­ling in­den som­mer­fe­ri­en 2015 og fik la­vet et lands­holds­som­mer­tra­e­nings­pro­gram – helt sa­er­skilt, for­di vi skul­le til VM?« spør­ger spil­ler­ne i bre­vet.

Klavs Bruun Jørgensen har va­e­ret land­stra­e­ner i et år. I den pe­ri­o­de har det dan­ske lands­hold skuf­fet ved to lej­lig­he­der. Ved VM på hjem­me­ba­ne i de­cem­ber sid­ste år blev det kun til en sjet­te­plads, og ved for­å­rets OL-kva­li­fi­ka­tion kik­se­de for­sø­get på at kom­me til Rio.

TIRS­DAG 31. MAJ 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.