Hvor laenge orker Klavs Bruun?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NY UD­VIK­LING I kølvan­det på gårs­da­gens mas­si­ve me­di­e­in­ter­es­se for et kri­tisk brev, som kvin­delands­hol­dets trup har ud­for­met og stilet til land­stra­e­ne­ren, og som i går blev la­ek­ket til og of­fent­lig­gjort af tv2.dk, ud­send­te da­melands­hol­det klok­ken 22.36 i af­tes et åbent brev, hvori man er­kla­e­re­de sin ’ut­ve­ty­di­ge op­bak­ning’ til land­stra­e­ner­tea­met. Her føl­ger den ful­de og ure­di­ge­re­de ord­lyd af det­te åb­ne brev fra spil­ler­ne. Oven på et VM og en OL-kva­li­fi­ka­tion, der ik­ke le­ve­de op til vo­res eg­ne for­vent­nin­ger, valg­te vi i spil­ler­grup­pen at fo­re­ta­ge en eva­lu­e­ring, som vi ik­ke kun­ne ta­ge med hin­an­den an­sigt til an­sigt, da vi al­le skul­le til­ba­ge til klub­ber­ne. Der­for er eva­lu­e­rin­gen la­vet over te­le­fo­nen og på skrift, så al­le er ble­vet hørt og er kom­met med de­res in­put. Det er endt ud i et do­ku­ment, som en sam­let spil­ler­trup bak­ker fuld­sta­en­dig op om­kring og står ved.

Når vi la­ver så­dan en eva­lu­e­ring, er det selv­føl­ge­lig for­di, der er nog­le ting, som vi ger­ne vil gø­re lands­holds­le­del­sen op­ma­er­k­som­me på, så vi kan op­ti­me­re al­le for­hold på og uden for ba­nen. På sam­me må­de har land­stra­e­ner­ne og­så ting, de ger­ne vil aen­dre, og der­for er det helt nor­malt, at man snak­ker om tin­ge­ne. De ting hav­de vi øn­sket at hol­de in­ter­nt, og der­for er vi og­så ut­ro­ligt ae­r­ger­li­ge over, at den­ne eva­lu­e­ring er nå­et ud til pres­sen.

De ting vi har på­pe­get er ble­vet adres­se­ret på vo­res mø­de sid­ste man­dag, d. 23. maj, og vi fø­ler, at tra­e­ne­re og le­de­re har ta­get vo­res in­put dybt se­ri­øst, og vi har si­den mø­det al­le va­e­ret eni­ge om at se fremad og bak­ke op om den pro­ces, vi star­te­de med den skrift­li­ge eva­lu­e­ring, og som vi en­de­lig kun­ne ta­le igen­nem i man­dags.

Der­for er det selv­føl­ge­lig en over­ra­skel­se, at der er fle­re me­di­er, der har valgt at brin­ge hi­sto­ri­en igen og få­et det til at frem­stå som om, at der er uro i lands­holds­lej­ren. Det er på in­gen må­de til­fa­el­det. Vi har tva­er­ti­mod haft en rig­tig god uge, og pro­ces­sen, vi har star­tet, er kom­met rig­tig godt i gang.

Der­for fø­ler vi os og­så nødsa­get til at kom­me med en ud­mel­ding, hvor vi som sam­let lands­holds­grup­pe ut­ve­ty­digt bak­ker op om land­stra­e­ne­re og –le­de­re, og den pro­ces vi i fa­el­les­skab har star­tet op, så der ik­ke her­sker no­gen tvivl om, at vi har fuld til­lid til det ar­bej­de, land­stra­e­ner­grup­pen ud­fø­rer, og at vi al­le tra­ek­ker i sam­me ret­ning.

Vi øn­sker fort­sat ik­ke at for­hol­de os til eva­lu­e­rin­gen i pres­sen, da det er et in­ter­nt an­lig­gen­de mel­lem spil­le­re og lands­holds­le­del­se.

KVIN­DELANDS­HOL­DET ER GODT i gang med at re­du­ce­re sig selv til en gri­n­ag­tig stør­rel­se, som fle­re og fle­re må ha­ve sva­ert ved at ta­ge se­ri­øst. Bal­la­den fort­sa­et­ter nu ufortrø­de­nt, efter TV2 i går kun­ne af­slø­re det me­get om­tal­te brev på tre si­der, hvor spil­ler­ne – på eget ini­ti­a­tiv – eva­lu­e­rer Klavs Bruun Jør­gen­sens af­tryk som land­stra­e­ner. OG DET ER mil­dest talt en vold­som kri­tik, der lan­ce­res. Der bli­ver lan­get ud efter Klavs Bruuns ev­ner på stort set al­le om­rå­der; kom­mu­ni­ka­tion, tak­tisk kun­nen, for­be­re­del­se og mand­skabs­be­hand­ling for nu ba­re at na­ev­ne nog­le. Hvis jeg var Klavs Bruun, vil­le jeg over­ve­je me­get grun­digt, om jeg gad fort­sa­et­te som land­stra­e­ner for de dan­ske hånd­bold­kvin­der. Ja, jeg tror egent­lig, jeg vil­le va­e­re me­get fri­stet af at pak­ke min ta­ske og si­ge: ’Hyg jer – det her gi­der jeg sgu ik­ke stå mo­del til me­re’. Nu er Klavs Bruun imid­ler­tid af en an­den støb­ning, og selv­om jeg fø­ler mig over­be­vist om, at han al­le­re­de fle­re gan­ge i det se­ne­ste hal­ve år har grublet over, om han vir­ke­lig orker op­ga­ven med at for­sø­ge at gen­rej­se kvin­delands­hol­det – ja, så er jeg og­så sik­ker på, at han er så ae­re­ka­er og sta­e­dig, at der skal rig­tig me­get til, før han vil er­ken­de det ne­der­lag, det vil­le va­e­re at tra­ek­ke stik­ket, når hans kon­trakt lø­ber til 2018. Jeg tror egent­lig, jeg vil­le va­e­re me­get fri­stet af at pak­ke min ta­ske og si­ge: ’Hyg jer – det her gi­der jeg sgu ik­ke stå mo­del til me­re’ VIR­KE­LIG­HE­DEN ER DOG, at an­sa­et­tel­sen af Klavs Bruun på in­gen må­de har va­e­ret den suc­ces el­ler for­vand­ling, som Dansk Håndbold For­bund hav­de hå­bet på, da man fy­re­de Jan Pyt­li­ck og tog den me­re fan­de­ni­vold­ske Bruun Jørgensen ind. Al den go­de ener­gi og tro på tin­ge­ne, som kom i kølvan­det på Klavs Bruuns til­tra­e­del­se er va­ek nu. Som i pist va­ek.

Der har nu va­e­ret så me­get storm om hol­det – en del af det har efter min me­ning va­e­ret bla­est unød­ven­digt me­get op – at hånd­bold­kvin­der­ne sta­dig ri­mer på bøvl og så ab­so­lut er dansk hånd­bolds smer­tens­barn. I FOR­HOLD TIL den kon­kre­te sag med eva­lu­e­rings­bre­vet er det for nu­an­cer­nes skyld me­get vig­tigt at hu­ske på, at al­le spil­le­re har haft mu­lig­hed for at kom­me med in­put. Alt­så kan de for­skel­li­ge punk­ter sag­tens va­e­re ud­tryk for én en­kelt spil­lers syns­punkt – og ik­ke he­le hol­dets. Der­for skal man selv­føl­ge­lig pas­se på med at op­hø­je alt til ge­ne­rel­le pro­ble­ma­tik­ker.

Til gen­ga­eld er det ube­tin­get pro­ble­ma­tisk for lands­hol­det, at bre­vet er ble­vet la­ek­ket. I den sam­men­ha­eng er det tragi­ko­misk at se den sid­ste linje i de tre si­ders eva­lu­e­ring. Den af­slut­ten­de kri­tik hand­ler om, at spil­ler­ne er su­re over, at de efter den kik­se­de OL-kval skul­le for­hol­de sig til de­res dår­li­ge form og mang­len­de vin­der­men­ta­li­tet i pres­sen efter ud­ta­lel­ser fra Klavs Bruun. Og så kom­mer den sid­ste linje: »Kun­ne vi ta­ge det in­ter­nt og frem­stå som en fa­el­les en­hed?«.

Det kan vi så kon­sta­te­re efter la­e­ka­gen, at de ik­ke kun­ne. Jeg skal ik­ke be­skyl­de no­gen for no­get – men jeg kon­sta­te­rer ba­re stil­fa­er­digt, at land­stra­e­ne­ren i hvert fald ik­ke vinder no­get som helst ved, at den her eva­lu­e­ring bli­ver of­fent­lig­gjort. Hvis man vil kon­spi­re­re, kan man jo spe­ku­le­re i, om der fin­des spil­le­re, som har set det som en mu­lig­hed for at vin­de en magt­kamp med land­stra­e­ne­ren. De tan­ker har Klavs Bruun sand­syn­lig­vis og­så gjort sig. PÅ BUNDLINJEN STÅR nu til­ba­ge, at lands­hol­det frem­står som alt an­det end den fa­el­les en­hed, spil­ler­ne selv ef­ter­ly­ste i eva­lu­e­rin­gen. Og selv­om Klavs Bruun og Ul­rik Wil­bek skul­le ha­ve ret, når de si­ger, at stem­nin­gen nu er god, og at der er en kon­struk­tiv to­ne, er der et helt enormt re­pa­ra­tions­ar­bej­de, der nu skal la­ves. Ik­ke mindst i for­hold til til­li­den og respek­ten mel­lem spil­ler­trup­pen og land­stra­e­ner­tea­met.

Ti­den må så vi­se, hvor laenge Klavs Bruun orker det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.