Hand­sken er ka­stet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DUEL to år si­den med til at vin­de VM-guld med Tys­kland i Bra­si­li­en – uden dog at spil­le. Zi­e­ler, der i Tys­kland står i skyg­gen af su­ve­ra­e­ne Ma­nu­el Neu­er, har seks land­skam­pe for den na­tion på klo­den, der er bedst be­sat på må­l­mand­spo­sten. Han er dog vra­get til den ty­ske EM-trup til for­del for Marc-An­dre ter Ste­gen fra FC Bar­ce­lo­na og Bernd Leno fra Le­ver­ku­sen. Kan la­ve ’en Bar­ce­lo­na’ Det sto­re spørgs­mål er der­for, hvil­ken be­tyd­ning den nye må­l­mand­skol­le­ga­og kon­kur­rent får for Kasper Sch­mei­chel. Iføl­ge BTs kil­der i Lei­ce­ster er Zi­e­ler i før­ste om­gang hen­tet ind som re­ser­ve for Kasper Sch­mei­chel, men trans­fe­ren åb­ner an­dre mu­lig­he­der af bå­de den ene og den an­den ka­rat.

Ads­purgt om, hvad Lei­cesters køb af Ron-Ro­bert Zi­e­ler be­ty­der for Kasper Sch­mei­chel, er den dan­ske lands­holds­mands rå­d­gi­ver få­ma­elt.

»Jeg kan ik­ke sva­re for Lei­ce­ster, for det kom­mer og­så bag på mig,« si­ger Mads Fre­de­rik­sen.

Lei­ce­ster hen­ter dog na­ep­pe Zi­e­ler for, at den lands­holdsak­tu­el­le må­l­mand skal sid­de på ba­en­ken i al­le kam­pe. BTs kil­der forta­el­ler, at der er en god mu­lig­hed for, at den ty­ske må­l­mand og Kasper Sch­mei­chel kom­mer til at de­le spil­le­tid med Sch­mei­chel som første­valg og Zi­e­ler i bu­ret i cup- og må­ske end­da Cham­pions Le­ague-kam­pe, li­ge­som Bar­ce­lo­na har delt spil­le­ti­den mel­le m Clau­dio Bra­vo og MarcAn­dre ter Ste­gen de to se­ne­ste sa­e­so­ner. Sik­kert vir­ker det, at Kasper Sch­mei­chel ik­ke får al­le kam­pe fra start i den kom­men­de, trav­le Lei­ce­ster-sa­e­son. Exit-stra­te­gi? Alt det er na­tur­lig­vis kun ga­el­den­de, hvis Kasper Sch­mei­chel og­så er Lei­ce­ster-må­l­mand i den kom­men­de sa­e­son. Det peger alt på, at han er, selv om han er på ra­da­ren i fle­re stør­re klub­ber.

På ryg­tebør­sen spø­ger dan­ske­rens navn i bå­de Man­che­ster Uni­ted og end­da Re­al Madrid, men her­fra og til en op­sigtsva­ek­ken­de trans­fer er der langt. Det kan dog gi­ve Lei­ce­ster et in­ci­ta­ment til at tak­ke ja til et even­tu­elt bud, at klub­ben nu får det, der på pa­pi­ret lig­ner en fuld­god er­stat­ning.

Kasper Sche­mi­chels rå­d­gi­ver, Mads Fre­de­rik­sen, øn­sker ik­ke at kom­men­te­re in­ter­es­sen for den dan­ske lands­hold­ske­e­per. Men med Ron-Ro­bert Zi­e­ler snar­li­ge an­komst til Lei­ce­ster, er som­me­ren med ét ble­vet en smu­le me­re in­ter­es­sant og ufor­ud­si­ge­lig for Sch­mei­chel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.