Sva­ert for Ag­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STOPPESTED? jeg tror, at det vil va­e­re sva­ert for ham ta­ge med til kam­pe­ne og sid­de på ba­en­ken. Det vil­le det va­e­re for mig. Og der vil va­e­re et ka­em­pe for­vent­nings­pres i Tyr­ki­et. Der vil va­e­re for­vent­nin­ger om, at han le­ve­rer, som han al­tid har gjort,« fast­slår René Hen­rik­sen.

Mik­kel Bi­s­choff er eks­pert hos Di­scove­ry Networ­ks og har en for­tid i Brønd­bys mid­ter­for­svar. Han på­pe­ger, at Ag­ger i man­ge år har dø­jet med ska­der, og selv­om det kun er de na­er­me­ste, der ved, hvor slemt det er, tviv­ler han på, at Ag­ger er pa­rat til at bli­ve ved. Og i Fe­ner­ba­h­ce får Ag­ger ik­ke sam­me be­hand­ling, som han har va­e­ret vant til i Brønd­by:

»Der kun­ne han selv sty­re, hvor me­get han vil­le tra­e­ne, ba­re han var klar til så man­ge kam­pe som mu­ligt. Og så­dan vil det jo ik­ke va­e­re, hvis han skal til Fe­ner­ba­h­ce. Det er en klub, som har un­der­pra­este­ret i år og brugt rig­tigt man­ge penge, og hvor fan­se­ne på for­hånd kra­e­ver rig­tigt me­get. Der får du ik­ke lov til at sprin­ge en tred­je­del af kam­pe­ne over og så sta­dig va­e­re en suc­ces.«

Mor­ten Olsen vil ik­ke blan­de sig i Ag­gers over­vej­el­ser, men han er spa­endt på, hvad hans tid­li­ge­re an­fø­rer fin­der ud af:

»Det er kun Da­ni­el, der skal ta­ge den be­slut­ning ud fra den fø­lel­se, som han har. Der skal vi an­dre ik­ke kom­me med go­de råd. Det hand­ler om man­ge for­skel­li­ge ting, og det må han kla­re selv. Det er han selv vok­sen nok til. Det skal han nok gø­re sam­men med sin fa­mi­lie, men vi ven­ter selv­føl­ge­lig spa­endt al­le­sam­men.«

Hvis Da­ni­el Ag­gers over­vej­el­ser AG­GERS EG­NE ORD

SØN­DAG SAG­DE DA­NI­EL AG­GER FØL­GEN­DE OM DEN TYRKISKE IN­TER­ES­SE OG SIN EGEN FREM­TID:

»Det er da al­tid rart, og det er jeg glad for. Jeg er ik­ke kun im­po­ne­ret af den tyrkiske in­ter­es­se, men i he­le ta­get den in­ter­es­se, der har va­e­ret for mig. Det er sgu po­si­tivt, at der sta­dig er folk, der kig­ger min vej. Men det er ik­ke min før­ste pri­o­ri­tet li­ge nu. Min før­ste pri­o­ri­tet er at fin­de ud af med mig selv, hvad jeg vil med mit liv og min fod­bold­kar­ri­e­re.« en­der med, at han stop­per kar­ri­e­ren, er hver­vet som lands­holds­an­fø­rer le­digt. Sch­mei­chel som an­fø­rer Og her er der et navn, som tra­en­ger sig på.

»Jeg vil­le pe­ge på Kasper Sch­mei­chel. Jeg har spil­let med ham i Man­che­ster Ci­ty, og i al­le de klub­ber, hvor jeg har va­e­ret, har jeg al­drig spil­let sam­men med en, der er me­re se­ri­øs el­ler tra­e­ner bed­re. Det vil va­e­re godt for ham, og det vil gav­ne kul­tu­ren på lands­hol­det. Og nu har han prø­vet at vin­de det en­gel­ske mester­skab, så har han no­get bal­last, bå­de spil­le­ma­es­sigt og men­talt. Han fyl­der no­get, og jeg vil­le pe­ge på ham,« fast­slår Mik­kel Bi­s­choff, som får op­bak­ning fra René Hen­rik­sen.

»An­fø­re­ren skal gå for­re­st og va­e­re tra­e­ne­rens for­la­en­ge­de arm. Han skal le­ve­re sta­bilt hver gang. Jeg ken­der ik­ke trup­pen i dag i de­tal­jer, og der kan va­e­re nog­le, som har en lang frem­tid på lands­hol­det, der vil va­e­re op­lag­te. Kasper Sch­mei­chel kan va­e­re en af dem, og Christian Erik­sen kun­ne va­e­re en an­den, selv­om jeg ik­ke ved, hvor­dan han er som per­son.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.