Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen Benja­min Munk Lund

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? Hvor skal man na­e­sten be­gyn­de? De sym­pa­ti­ske søn­derjy­der er sa­e­so­nens alt­over­skyg­gen­de su­per­liga-hi­sto­rie. In­den sa­e­so­nen var de nedryk­nings­kan­di­dat. Nu er Søn­derjy­ske sølv­me­dal­je­vin­der og eu­ro­pa­ei­sk del­ta­ger. Klub­ben har pra­este­ret den stør­ste over­ra­skel­se i man­ge år, og det er blot at bø­je sig i stø­vet for de ly­se­blå. Ud­for­drin­gen? Søn­derjy­ske har den klas­si­ske ud­for­dring, som al­le Aske­pot-hi­sto­ri­er i fod­bol­dens ver­den har. Kan de hol­de på tra­e­ne­ren og de bed­ste spil­le­re? Og kan de le­ve op til årets re­sul­tat til na­e­ste år, hvor de oven i kø­bet har Eu­ro­pa Le­ague på pro­gram­met. Årets vig­tig­ste spil­ler? PI­ER­RE KANSTRUP. Hvem hav­de tro­et, at mid­ter­for­sva­re­ren Kanstrup skul­le bli­ve le­der på et top­hold, da han blev vra­get i Brønd­by? Ka­rak­ter: Hvor­dan har de kla­ret sig? Der er for lidt ud­vik­ling i for­hold til de in­ve­ste­rin­ger, der er gjort i trup­pen. Jeg tror, Brønd­by hav­de la­vet et bed­re re­sul­tat uden al bal­la­den om­kring Thomas Franks af­gang. Brønd­by har va­e­ret sta­bilt usta­bil, og me­get få ind­køb har rig­tig flyt­tet no­get. Ud­for­drin­gen? Det lig­ger li­ge for, at det er im­ple­men­te­rin­gen af den nye ty­ske tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­gers ide­er, og hvis man skal flyt­te sig ta­et­te­re på top­pen i dansk fod­bold, skal man bli­ve dyg­ti­ge­re til at bru­ge si­ne trans­fer­pen­ge – det er sport­s­di­rek­tør Tro­els Be­chs sto­re op­ga­ve. Men med ny tra­e­ner og et for­ment­lig kla­re­re kon­cept kan den op­ga­ve vi­se sig at bli­ve let­te­re. Årets vig­tig­ste spil­ler? FRE­DE­RIK RØNNOW. Han har hen­tet så man­ge po­int til Brønd­by på sit hø­je, hø­je ni­veau. Im­po­ne­ren­de før­ste sa­e­son i må­let. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.