Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen Benja­min Munk Lund

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? FC Kø­ben­havn har gjort pra­e­cis det, klub­ben skal og vil – og end­da lidt til. Den er til­ba­ge som den for­re­ste vogn i su­per­liga-to­get og er oven i kø­bet godt på vej til at bli­ve det loko­mo­tiv, den var for en hånd­fuld år si­den. Sol­bak­kens nye hold vandt gul­det på su­ve­ra­en vis og tog end­da og­så po­ka­len. Det var dog og­så en anel­se for­ven­te­ligt – samt små ud­s­ving un­der­vejs. Ud­for­drin­gen? Den er li­ge­til. Ni­co­lai Jørgensen og Thomas Dela­ney kan for­svin­de den­ne som­mer. De bli­ver en­dog me­get van­ske­li­ge at er­stat­te. Årets vig­tig­ste spil­ler? THOMAS DELA­NEY. In­gen over – in­gen ved si­den af. En helt su­ve­ra­en sa­e­son fra kap­ta­j­nen. Ka­rak­ter Hvor­dan har de kla­ret sig? Jeg for­nem­mer, at FCM selv sy­nes, at man har kla­ret sig bed­re, end jeg gør. Jeg an­er­ken­der den eu­ro­pa­ei­ske kampag­ne stort – og­så at der har va­e­ret en pris at be­ta­le for den. Men med den trup var FCM alt for langt fra gul­det i he­le for­å­ret, og Thorup har al­drig fun­det sit hold. Ud­for­drin­gen? Der er brug for en mid­ter­for­sva­rer og en pro­fil til den of­fen­si­ve midt­ba­ne. Og for at fin­de til­ba­ge til den tryg­hed og sam­men­ha­engs­kraft, som brag­te det fra sejr til sejr. Trup­pen har vir­ket min­dre so­lid. Årets vig­tig­ste spil­ler? JAKOB POUL­SEN. Og så ram­te han ik­ke en­gang ni­veau­et fra sid­ste sa­e­son. Det er rundt om Poul­sen, frem­ti­den skal ska­bes. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.