Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? Man kan ik­ke si­ge Brønd­by i den­ne sa­e­son uden at bru­ge ord som ’tur­bu­lent’ og ’ka­o­tisk’. Un­der de for­ud­sa­et­nin­ger, der har va­e­ret på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn, er en fjer­de­plads ik­ke ka­ta­stro­fal. Men når målsa­et­nin­gen peger hø­je­re op, er det ik­ke til­freds­stil­len­de. Brønd­by har mang­let ret­ning og sta­bi­li­tet i den­ne sa­e­son, li­ge som der har va­e­ret for langt mel­lem de go­de kam­pe fra de blå-gu­le. Ud­for­drin­gen? Brønd­by skal genop­fin­de sig selv – igen. Og det sker med en ny tra­e­ner ved ro­ret. Spørgs­må­let er, om Ale­xan­der Zor­ni­gers spil­lestil er for­e­ne­lig med de spil­le­re, Brønd­by har og er i stand til at hen­te. Årets vig­tig­ste spil­ler? FRE­DE­RIK RØNNOW. In­gen tvivl. Uden ham hav­de Brønd­by ik­ke haft eu­ro­pa­ei­sk fod­bold på pro­gram­met i na­e­ste sa­e­son. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.