Benja­min Munk Lund

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? La­ve­de en hak­ken­de sa­e­son­start, men af­gjor­de mester­ska­bet med en ra­ek­ke kno­ck­ou­ter af de di­rek­te kon­kur­ren­ter. Tit­len var re­elt al­drig i fa­re. Stå­le Sol­bak­ken ram­te til den­ne sa­e­son de rig­ti­ge spil­le­re på trans­fer­mar­ke­det, så FCK i dag igen er en klas­se over de an­dre. Ud­for­drin­gen? Selv­føl­ge­lig at de for­ment­lig sa­el­ger Nicolaj Jørgensen og må­ske og­så Thomas Dela­ney, men frem for alt vil jeg pe­ge på, at hol­det nu står over for en ud­for­dring med at brin­ge FCK til­ba­ge på den eu­ro­pa­ei­ske sce­ne. Årets vig­tig­ste spil­ler? THOMAS DELA­NEY. Han har va­e­ret et re­gu­la­ert kraftva­erk i spil­let mel­lem de to fel­ter. Faldt al­drig i ni­veau. Im­po­ne­ren­de. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.