Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen Benja­min Munk Lund

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? Ran­ders’ sa­e­son er ind­be­gre­bet af ’på det ja­ev­ne’. Kronjy­der­ne slut­ter midt i ta­bel­len, og det har de og­så spil­let til. I en god sa­e­son har Ran­ders og­så kva­li­te­ter­ne til at blan­de sig lidt hø­je­re op­pe, men der­til nå­e­de man al­drig i år. Når ’he­ste­ne’ al­li­ge­vel får et syv­tal, er det, for­di de trods alt hav­de en ac­cep­ta­bel sa­e­son, selv med stor uro på de in­dre linjer i for­bin­del­se med ’ko­ne-sa­gen’, ch­eftra­e­ner Co­lin Todd og et salg af klub­ben, der faldt til jor­den. Ud­for­drin­gen? Ran­ders skal til­ba­ge til hver­da­gen efter en tur­bu­lent sa­e­son, og det sker med en ny tra­e­ner ved ro­ret. Er Ola­fur Kri­stjans­son den ret­te til dét job? Det får vi se. Årets vig­tig­ste spil­ler? MADS FENGER. Han er en spil­ler, der lig­ger mit hjer­te na­ert. In­drøm­met. Men Ran­ders’ nye an­fø­rer har haft en rig­tig flot sa­e­son. Ka­rak­ter Hvor­dan har de kla­ret sig? En frem­ra­gen­de sa­e­son af Vi­borg i det sto­re og he­le. Ja, der har va­e­ret dyk un­der­vejs, og det blev blandt an­det dyrt at skul­le und­va­e­re Osama Ak­har­raz her i for­å­ret, men det fjer­ner ik­ke hel­heds­ind­tryk­ket af en klub, der har pra­este­ret langt over ev­ne og me­get tid­ligt sik­re­de sig en ny sa­e­son. Ud­for­drin­gen? Er der et na­e­ste skridt for vi­bor­gen­ser­ne? Det skal de selv­føl­ge­lig sø­ge efter selv, og de tror vel og­så på det. Jeg kan va­e­re me­re i tvivl om, hvor­vidt vi i den­ne sa­e­son har set en na­e­sten mak­si­mal pra­e­sta­tion fra op­ryk­ker­hol­det. Årets vig­tig­ste spil­ler? OSAMA AK­HAR­RAZ. Han kom til Vi­borg og til­før­te hol­det no­get ek­stra­or­di­na­er of­fen­siv kraft. Al­le tal­te før sa­e­so­nen om Ser­ge De­blé, men det var Osama Ak­har­raz, der gjor­de for­skel­len. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.