Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen Benja­min Munk Lund

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? Skul­le ka­rak­te­ren gi­ves på bag­grund af ef­ter­å­ret, var den i top – var den gi­vet for for­å­ret, var den omvendt helt i bund. Få uger in­de i for­å­ret var guld­drøm­me­ne skudt i stum­per og styk­ker. Sidste­hånd­s­ind­tryk­ket ve­jer må­ske tungt her, men AaB har kva­li­te­ten til me­re end en fem­te­plads og i den sam­men­ha­eng er et kol­laps, som det vi har set i for­å­ret, ik­ke godt nok. Ud­for­drin­gen? Nord­jy­der­ne skal sam­le sig selv op, sam­ti­dig med at de mi­ster vig­ti­ge og dyg­ti­ge spil­le­re som Ken­neth Emil Pe­ter­sen, Ras­mus Jöns­son og må­ske end­da Ni­co­lai Thomsen. Årets vig­tig­ste spil­ler? Ras­mus Würtz. Frem­ra­gen­de i ef­ter­å­ret, og AaB ta­ber, når Würtz ik­ke er med. Ka­rak­ter Hvor­dan har de kla­ret sig? En rig­tig pa­en sa­e­son af OB, som jeg var li­ge ved at gi­ve et 7-tal for pra­e­sta­tio­nen. Der har dog va­e­ret for man­ge sto­re ud­fald un­der­vejs, men Kent Nielsen er godt i gang med at flyt­te et hold, der har va­e­ret bund­hold i fem sa­e­so­ner, op i den go­de en­de af Su­per­liga­en. Ud­for­drin­gen? Hvad gør OB uden Ras­mus Falk? Det er i mi­ne øj­ne den helt sto­re op­ga­ve at gø­re sig klar til at und­va­e­re hol­dets bed­ste spil­ler og of­fen­si­ve is­ce­nesa­et­ter. Det kan bli­ve en sva­er op­ga­ve. Årets vig­tig­ste spil­ler? RAS­MUS FALK. Jeg har ik­ke glemt Ras­mus Fester­sen, men Falk har ba­re va­e­ret end­nu bed­re og alt­så og­så vig­ti­ge­re, sy­nes jeg. Falk har va­e­ret en af sa­e­so­nens bed­ste i he­le liga­en. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.