Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? OB har va­e­ret sva­er at bli­ve klog på i år. Fyn­bo­er­ne har spil­let flot­te kam­pe, men de er til ti­der og­så fal­det sam­men. Kent Ni­el­sens pro­jekt peger i den rig­ti­ge ret­ning, og han har få­et fle­re un­ge spil­le­re ind. Op­ti­mis­men på Fyn er der­for stør­re end for et år si­den, og det er po­si­tivt. Ud­for­drin­gen? OB skal med i top seks – helst fra den kom­men­de sa­e­son. Men fyn­bo­er­ne lig­ger i det felt, hvor slut­spil­let langt­fra kan ta­ges for gi­vet. Årets vig­tig­ste spil­ler? RAS­MUS FESTER­SEN. Det kun­ne og­så ha­ve va­e­ret Ras­mus Falk, men jeg sy­nes, Fester­sen har spil­let på et sta­bilt højt ni­veau. An­gri­be­ren var et af sa­e­so­nens bed­ste ind­køb. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.