Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen Benja­min Munk Lund

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? Det tid­li­ge­re mester­hold har skuf­fet i den­ne sa­e­son. Bå­de før Kasper Hjul­mand kom re­tur – og efter. Bund­ni­veau­et har va­e­ret lavt i Farum, og sam­ti­dig har top­ni­veau­et ik­ke va­e­ret i na­er­he­den af, hvad vi tid­li­ge­re har set fra hol­det. På po­si­tivsi­den har Kasper Hjul­mand gi­vet spil­le­tid til man­ge un­ge spil­le­re, og ta­lent­mas­sen er stor i det nord­s­ja­el­land­ske med Em­re Mor som di­a­man­ten. Det aen­drer dog ik­ke ind­tryk­ket af en sa­e­son un­der mid­del. Ud­for­drin­gen? Kasper Hjul­mand skal bru­ge som­me­ren på at sky­de sig end­nu me­re ind på, hvor­dan FCN skal se ud i de kom­men­de år. Det kan me­get vel be­ty­de end­nu en sva­er sa­e­son. Årets vig­tig­ste spil­ler? BRUNINHO. Bra­si­li­a­ne­ren blev købt bil­ligt og solgt dyrt. På det hal­ve år imel­lem score­de han im­po­ne­ren­de ni gan­ge. Ka­rak­ter Hvor­dan har hol­det kla­ret sig? Jeg dum­per Es­b­jerg, selv om hol­det red­der sig. Det hav­de de­res be­sked­ne 30 po­int ik­ke rakt til de se­ne­ste fi­re sa­e­so­ner, men i år går den, for­di der kun skul­le en nedryk­ker til. Es­b­jerg har brugt tre tra­e­ne­re, men frem­står sta­dig uden de­fen­siv sik­ker­hed og of­fen­siv dy­na­mik. En dår­lig sa­e­son. Ud­for­drin­gen? Jonas Dal har nu ar­bej­det med hol­det i me­re end et halvt år. Det er ik­ke så me­get end­da, men jeg sav­ner at se ef­fek­ter­ne af hans ar­bej­de ty­de­li­ge­re. Es­b­jerg vil va­e­re top seks-klub på sigt, der er stort ar­bej­de i al­le ka­e­der og fa­ser af spil­let, før man når der­til. Årets vig­tig­ste spil­ler? JEP­PE HØJB­JERG. Der er ik­ke man­ge, der by­der sig til. Jeg var fri­stet af at si­ge sta­bi­le Bjørn Paul­sen, men lan­der på må­l­man­den, der på en halvsa­e­son har vist stort for­mat. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.