Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen Benja­min Munk Lund

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? AGF slut­te­de sa­e­so­nen flot af, men hav­de på vej­en der­til me­re end sva­ert ved at skaf­fe sej­re. For­års­star­ten var langt­fra til­freds­stil­len­de. Po­kal­tur­ne­rin­gen ta­el­ler imid­ler­tid ik­ke med her, så Glen Rid­ders­holms mand­skab be­fin­der sig på den ned­re del af ska­la­en. Det skal dog med, at der her til sidst har va­e­ret frem­gang at spo­re bå­de i spil og re­sul­ta­ter. Ud­for­drin­gen? Der kom­mer til at ske stor ud­skift­ning på AGFhol­det den­ne som­mer, hvor na­e­sten et halvt hold kan bli­ve er­stat­tet. Det kan gi­ve usik­ker­hed i ra­ek­ker­ne. Årets vig­tig­ste spil­ler? MOR­TEN DUNCAN RAS­MUS­SEN. Duncan er fa­ne­ba­e­re­ren i AGFs gen­rejs­ning i det se­ne for­år, og så laenge han er i klub­ben, er der no­get na­er må­l­ga­ran­ti. Ka­rak­ter Hvor­dan har hol­det kla­ret sig? Øv, det har va­e­ret ra­ed­der­ligt at føl­ge Ho­bro i den­ne sa­e­son. Sid­ste sa­e­son kun­ne selv­føl­ge­lig ik­ke føl­ges op, men det var trist at se, at man mi­ste­de så me­get af den ener­gi, som brag­te hol­det så langt i før­ste su­per­liga­sa­e­son. Sal­get af Mads Hvil­som og Emil Berg­gre­en samt fra­va­e­ret af An­ti­pas gjor­de ud­sla­get. Ud­for­drin­gen? Er at bli­ve top tre i 1. di­vi­sion na­e­ste år, og det kun­ne godt gå hen og lyk­kes. Ove Pedersen er en god tra­e­ner at få med ned i na­est­bed­ste ra­ek­ke. Det er en op­ga­ve, han ken­der bed­re end de fle­ste. Årets vig­tig­ste spil­ler? Mayron Ge­or­ge får den for si­ne ni mål i 24 kam­pe – det er et ab­so­lut pa­ent tal for en an­gri­ber på et bund­hold, der i ni­veau har va­e­ret så langt efter kon­kur­ren­ter­ne. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.