Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen

BT - - SUPER LIGA -

Hvor­dan har de kla­ret sig? Es­b­jerg fy­re­de Ni­els Fre­de­rik­sen al­le­re­de i be­gyn­del­sen af sa­e­so­nen, men det er ik­ke ble­vet na­ev­ne­va­er­digt bed­re si­den. En kort opblom­string un­der den mid­ler­ti­di­ge tra­e­ner, Mi­cha­el ’Mex’ Pedersen, fort­sat­te ik­ke un­der den nye tra­e­ner Jonas Dals le­del­se. Tva­er­ti­mod. Es­b­jerg har i mi­ne øj­ne va­e­ret sa­e­so­nens stør­ste skuf­fel­se, og der bør ske ting og sa­ger i det ve­stjy­ske hen over som­me­ren. Ud­for­drin­gen? Es­b­jerg og Jonas Dal skal fin­de fa­el­les fod­slag. Det, der fun­ge­re­de for Dal i Ho­bro, har ik­ke vir­ket i Es­b­jerg. Det skal der la­ves om på. Årets vig­tig­ste spil­ler? JEP­PE HØJB­JERG. Det si­ger alt, at det er no­get na­er umu­ligt at pe­ge på en pro­fil i Es­b­jerg. Men den un­ge må­l­mand kan i den grad va­e­re sin sa­e­son be­kendt. Og­så selv om han kun kan be­døm­mes på for­å­ret. Ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.