Ud­skre­vet efter vå­de­skudsu­lyk­ke

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er godt nyt fra fa­mi­li­en til den dan­ske spe­edway­kø­rer Ken­ni Lar­sen, som i går fik lov til at for­la­de ho­spi­ta­let, hvor han har va­e­ret ind­lagt, si­den han 21. april blev ramt i ho­ve­d­et af et skud fra et luft­ge­va­er. Han har blandt an­det lig­get i re­spira­tor og gen­nem­gå­et to hjer­ne­ope­ra­tio­ner.

Ken­ni Lar­sen skul­le efter pla­nen be­gyn­de sin genop­tra­e­ning på Ham­mel Neu­ro­cen­ter, men det er aen­dret af la­e­ger­ne. Fa­mi­li­en forta­el­ler på Fa­ce­book, at Ken­ni Lar­sen er ramt i fron­tal­lap­per­ne, som er det sted i hjer­nen, ens per­son­lig­hed bli­ver sty­ret fra. Han kan in­tet hu­ske om­kring ulyk­ken el­ler de før­ste da­ge ude af koma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.