FLYVENDE MOR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MORS DAG ’Den tyrkiske Mes­si’ er fun­det. Det skor­ter – igen – ik­ke på ro­sen­de ord til Em­re Mor, men den­ne gang er for­skel­len, at de pa­e­ne glo­ser kom­mer fra Tyr­ki­et og ik­ke dan­ske fod­bol­di­agt­ta­ge­re, som ef­ter­hån­den laenge har va­e­ret op­ma­er­k­som­me på an­gri­be­rens sto­re ta­lent.

Mor kom på ba­nen i an­den halv­leg af Tyr­ki­ets 1-0-sejr i EM­for­be­re­del­ses­kam­pen mod Mon­te­ne­gro og gjor­de det til­sy­ne­la­den­de gan­ske frem­ra­gen­de. Det tyrkiske fod­bold­pu­bli­kum har i hvert fald ta­get ham til sig. In­den kam­pen hav­de Em­re Mor om­kring 6.000 føl­ge­re på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram. Efter de­bu­ten er det tal i skri­ven­de stund op­pe på na­e­sten 28.000.

Må­ske har den sto­re stig­ning no­get at gø­re med det spil, som Mor di­ske­de op med på ba­nen, og de ef­ter­føl­gen­de flot­te ord fra de tyrkiske jour­na­li­ster, der over­va­e­re­de kam­pen.

»Em­re Mor ... Jeg el­sker det. Top­tek­nik, god spil­for­stå­el­se, hur­tigt og be­ta­enk­somt spil, be­slut­ter sig for, hvad han vil, in­den han mod­ta­ger bol­den. Jeg el­sker det, jeg el­sker det,« skri­ver Ömer Güvenç fra avi­sen Va­tan, der alt­så sam­men­lig­ner ham med Lio­nel Mes­si.

Bilal Meşe fra Mil­liy­et føl­ger trop:

»Vi fik lej­lig­hed til for før­ste gang at se Em­re Mor i ak­tion i an­den halv­leg af søn­da­gens kamp. Godt sko­let, ta­lent­fuld, god med bol­den,« skri­ver han. Stort salgsem­ne Em­re Mor, der er født og op­vok­set i Dan­mark, har tyrkiske rød­der og valg­te tid­li­ge­re på året det tyrkiske lands­hold frem for det dan­ske, som han har spil­let 22 ung­domslands­holdskam­pe for.

For FC Nord­s­ja­el­land har Em­re Mor få­et sit sto­re gen­nem­brud i for­å­ret. Mor har gan­ske vist ’kun’ sco­ret to mål på 13 kam­pe, men han har ved fle­re lej­lig­he­der vist prø­ver på sin emi­nen­te tek­nik og kund­ska­ber med bol­den.

Som­me­ren bli­ver ik­ke kun spa­en­den­de for Em­re Mor, som mu­lig­vis bli­ver ud­ta­get til Tyr­ki­ets trup til EM, hvor hol­det er i grup­pe med Spa­ni­en, Tjek­ki­et og Kro­a­tien, men og­så for FC Nord­s­ja­el­land, der står med et po­ten­ti­elt rig­tig stort salgsem­ne.

Klub­bens po­rt­s­chef, Carsten V. Jen­sen, er godt klar over, at hans Man kan si­ge sig selv, hvad det be­ty­der, når han la­eg­ger halv­de­len af Tyr­ki­et ned. Og bli­ver han ud­ta­get til EM, er der jo na­er­mest in­gen gra­en­ser. Men vi slår koldt vand i blo­det te­le­fon må­ske kom­mer til at va­e­re rød­g­lø­de­n­de de na­e­ste uger og må­ske må­ne­der.

»Man kan si­ge sig selv, hvad det be­ty­der, når han la­eg­ger halv­de­len af Tyr­ki­et ned. Og bli­ver han ud­ta­get til EM, er der jo na­er­mest in­gen gra­en­ser. Men vi slår koldt vand i blo­det,« si­ger han.

BT har tid­li­ge­re kun­net forta­el­le, at den tyrkiske stor­klub Besik­tas hav­de sendt et bud af sted på an­gri­be­ren, der og­så me­nes at va­e­re sa­er­de­les varm i Dort­mund. Han er dog sta­dig FC Nord­s­ja­el­land-spil­ler – lidt end­nu, i hvert fald.

Det var ik­ke mu­ligt for BT at få en kom­men­tar fra Em­re Mor el­ler hans mel­lem­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.