’Det lig­ner ty­ve­ri’

BT - - NYHEDER - ufjo

Dong Ener­gy blev solgt for bil­ligt – og le­del­sen med adm. di­rek­tør Hen­rik Poul­sen i spid­sen har få­et nog­le alt for lu­kra­ti­ve ak­tie­pro­gram­mer.

Så­dan ly­der det fra det tid­li­ge­re med­lem af Fol­ke­tin­get for En­heds­li­sten, Frank Aa­en, der i går var mødt frem til Dong-in­ve­stormø­de i Kø­ben­havn. Beg­ge de­le vil han som frem­ti­dig aktionaer bo­re i.

Hvil­ket mo­tiv skul­le man fra sta­tens si­de ha­ve i at sa­el­ge for bil­ligt?

»Det er det sto­re spørgs­mål. Hvor­for gjor­de man det? Man kan si­ge, at bå­de Gold­man Sa­chs og le­del­sen i fir­ma­et hav­de en in­ter­es­se i at få sat va­er­di­en så lavt som mu­ligt. Det lig­ner ty­ve­ri,« si­ger Frank Aa­en, der i dag ar­bej­der som kon­su­lent for En­heds­li­sten.

Frank Aa­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.