Bruun fortrøs­nings­fuld om­kring frem­ti­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fre­de­rik Bar­søe | fr­ba@bt.dk

Klavs Bruun Jørgensen øn­ske­de i sid­ste uge ik­ke at ud­ta­le sig til BT, men efter gårs­da­gens of­fent­lig­gø­rel­se af det kri­ti­ske brev vil­le han ger­ne kom­men­te­re sa­gen.

Hvad er din re­ak­tion på of­fent­lig­gø­rel­sen af bre­vet?

»Det er selv­føl­ge­lig su­pe­ra­er­ger­ligt, at det kom­mer frem på den­ne må­de. Nor­malt hol­der vi så­dan no­get in­ter­nt, og så­dan hav­de vi da og­så hå­bet, at det kun­ne bli­ve i den­ne om­gang,« si­ger Klavs Bruun Jørgensen.

Hvor­dan for­hol­der du dig til de kri­tik­punk­ter, som er be­skre­vet af spil­ler­ne?

»Jeg vil ik­ke kom­men­te­re no­gen af de kon­kre­te ting, der er be­skre­vet i bre­vet.«

Har det her brev få­et dig til at over­ve­je, om du har en frem­tid som land­stra­e­ner på det her hold?

»Oven på de mø­der, vi har haft med trup­pen, er jeg fuld af fortrøst­ning om­kring min frem­tid med lands­hol­det. Jeg er me­get glad for den her uge, vi har va­e­ret igen­nem. Vi har få­et vendt man­ge af de ting, der er ble­vet skre­vet ned.«

Men hvor­dan har du det med dit job nu, hvor du og of­fent­lig­he­den er be­vid­ste om, hvor­dan spil­ler­ne har det på hol­det?

»Haha, sy­nes du vir­ke­lig, at det kun­ne bli­ve va­er­re, end det var i for­vej­en? Hvis jeg skul­le gå af, var jeg gå­et af for la­engst,« gri­ner Klavs Bruun Jørgensen, der hen­ty­der til de se­ne­ste re­sul­ta­ter ved VM-slut­run­den og til OL-kva­li­fi­ka­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.