Går til SF i pro­test mod Sass

BT - - NYHEDER - An­ders Svend­sen | an­sv@bt.dk) Uf­fe Jør­gen­sen Od­de | ufjo@bt.dk

En af fag­be­va­e­gel­sens ab­so­lut­te top­fi­gu­rer, for­mand for Trans­port­grup­pen i 3F Jan Vil­lad­sen, for­la­der So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og mel­der sig i ste­det ind i SF. Det sker i di­rek­te pro­test mod So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes grup­pe­for­mand, Hen­rik Sass Lar­sen, og hans hånd­te­ring af Uber-sa­gen. Det be­kra­ef­ter 3F-bos­sen over for BT. I går gik So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne imod at nedsa­et­te en så­kald­te Uber task for­ce på tva­ers af skat­te­myn­dig­he­der, tra­fiks­ty­rel­sen og po­li­ti­et - et for­slag som SF, En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti støt­te­de. Uber er en kør­sel­stje­ne­ste, som bl.a. taxa­bran­chen og fag­be­va­e­gel­sen ra­ser over, bl.a. for­di man me­ner, der er ta­le om en form for so­ci­al dum­ping. Og da S vend­te tom­mel­finge­ren nedad til for­sla­get, fa­re­de Jan Vil­lad­sen til ta­ster­ne:

»Det er trist at op­le­ve, hvor­dan en en­kelt mand kan sty­re So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Uber-po­li­tik hen over ho­ve­d­er­ne på si­ne par­ti­fa­el­ler. Den slags gør det ik­ke nem­me­re at en­ga­ge­re 3F’ere og an­dre go­de folk i po­li­tik, selv om der er me­re brug for det end la­en­ge,« skrev han på Fa­ce­book. Jan Vil­lad­sen, hvem er det, du hen­ty­der til?

»Jeg kan kun gå ud fra, at der er en i le­del­sen, der be­slut­ter, hvad re­sten skal me­ne,« si­ger Jan Vil­lad­sen og til­fø­jer:

»Jeg har kun set én ud­ta­le sig po­si­tivt om Uber.«

Du me­ner alt­så, at det er én mand, som har over­be­vist al­le si­ne grup­pe­fa­el­ler om, hvad de skal stem­me? »Jeg har kun hørt en ene­ste so­ci­al­de­mo­krat ud­ta­le sig po­si­tivt om Uber. Og det er grup­pe­for­man­den (Hen­rik Sass Lar­sen, red.). Jeg ved ik­ke, hvor stor magt han har, men åben­bart me­get stor.«

Det er en hård an­kla­ge, at Hen­rik Sass Lar­sen skal ha­ve over­be­vist si­ne kol­le­ger om, hvad de skal stem­me?

»Jeg har kun set, at Hen­rik Sass har ud­talt, at Uber er godt. Jeg kan ik­ke si­ge an­det end, at det må va­e­re ham,« si­ger Jan Vil­lad­sen. Respons fra med­lem­mer­ne Han op­ly­ser, at han har få­et man­ge 3F-po­si­ti­ve mail fra med­lem­mer af den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske grup­pe in­den tirs­da­gens af­stem­ning, men han øn­sker ik­ke at op­ly­se, hvil­ke po­li­ti­ke­re han ta­ler om.

»Men mit kla­re ind­tryk er, at fol­ke­tings­grup­pen er i tråd med med­lem­mer­ne - og og­så med det jeg si­ger. Det her er van­vit­tigt.« Hvor­dan er det at mel­de sig ud?

»Det gør vir­ke­ligt ondt. Men jeg skal ik­ke va­e­re en del af det la­en­ge­re. Jeg har va­e­ret med­lem i rig­tig man­ge år og al­tid følt mig godt til­pas, men det her er sim­pelt­hen drå­ben. Jeg for­står det ik­ke,« si­ger Jan Vil­lad­sen og fort­sa­et­ter:

»Jeg hav­de ik­ke i min vil­de­ste fan­ta­si tro­et på, at man ik­ke kom til for­nuft. Det for­slag var iden­tisk med det So­ci­al­de­mo­kra­ti­et selv frem­sat­te for et par må­ne­der si­den.«

I sin tid som er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster ud­tal­te Hen­rik Sass Lar­sen sig po­si­tivt om tje­ne­sten Uber, der ud­for­drer taxa-bran­chen.

»Man må jo si­ge, at det at kø­re taxa i dag er en pe­bret for­nø­jel­se, og det at man plud­se­lig kan få nog­le ind, der fak­tisk gør, at man og­så har råd til at bli­ve trans­por­te­ret rundt i en bil, det sy­nes jeg, vil­le va­e­re al­le ti­ders, sag­de han den­gang til DR Nyhe­der.

Det har gjort 3F ra­sen­de. Fag­for­e­nin­gen me­ner, at Uber er med til at dum­pe løn­nen for taxa­chauf­fø­rer.

Kon­flik­ten blev me­get ty­de­lig i sid­ste uge, da Hen­rik Sass Lar­sen fyld­te 50 år. Her trop­pe­de Jan Vil­lad­sen op, og ga­ven var et ga­ve­kort til taxi, så han med fag­for­e­nings­for­man­dens ord kun­ne »kø­re hjem på god og fair vis.«

BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra Hen­rik Sass Lar­sen.

• Jan Vil­lad­sen (til høj­re) for­la­der So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i pro­test. FOTO: NILS MEILVANG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.