MAR­GRET­HE PRESS

BT - - NYHEDER -

for ’ret­ti­dig om­hu’. »Jeg tror, at de har haft be­slut­nin­gen til at lig­ge i en skuf­fe. Der har ik­ke va­e­ret et kort hef­tigt for­løb, hvor de har sid­det og sagt til hin­an­den: For po­k­ker, nu bli­ver det her dis­ku­te­ret. Nu må vi gø­re no­get,« me­ner hi­sto­ri­ke­ren.

Det be­kra­ef­ter Le­ne Bal­le­by over­for BT.

»Der har va­e­ret ar­bej­det med de ting her in­ter­nt i en la­en­ge­re pe­ri­o­de. Vi gik ud, gan­ske en­kelt for­di at vi var klar til det. Og for­di an­led­nin­gen var der,« si­ger den kon­ge­li­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef til BT.

Hun øn­sker ik­ke at op­ly­se, om an­led­nin­gen til ud­mel­din­gen var på grund af de­bat­ten, som har ver­se­ret. Og på spørgs­må­let om, det er dron­ning Mar­gret­he, der har be­slut­tet, at det kun er prins Chri­sti­an, der skal ha­ve apa­na­ge, si­ger Le­ne Bal­le­by:

»Jeg vil ik­ke op­ly­se, hvor­dan de in­ter­ne for­ret­nings­gan­ge er«. Stop for spe­ku­la­tio­ner Og­så hi­sto­ri­ke­ren og kon­ge­hu­s­eks­per­ten Jon Bloch Skip­per pe­ger på, at år­sa­gen til ud­mel­din­gen hand­ler om at stop­pe al­le dis­kus­sio­ner.

»Det er for at stop­pe al­le spe­ku­la­tio­ner­ne om de­res even­tu­el­le grå­dig­hed. Med ud­mel­din­gen er der ik­ke la­en­ge­re no­get at dis­ku­te­re,« me­ner Jon Bloch Skip­per.

Han hen­vi­ser og­så til, at det langt fra er før­ste gang, en re­gent sør­ger for, hvem i fa­mi­li­en der skal mod­ta­ge apa­na­ge.

»Det har va­e­ret en tra­di­tion gen­nem man­ge år, at prin­ser og prin­ses­ser langt ude i ra­ek­ken til tro­nen har va­e­ret selv­for­sør­gen­de,« si­ger hi­sto­ri­ke­ren.

Han min­der om, hvor­dan prin­ser som prins Aa­ge, prins Erik og prins Vig­go, der al­le var bør­ne­børn til Chri­sti­an 9., for­sør­ge­de sig selv og de­res fa­mi­li­er med stil­lin­ger i han­dels­ver­de­nen og i mi­li­ta­e­ret.

Vin­cent Fre­de­rik Mi­nik Ale­xan­der Født 8. ja­nu­ar 2011. Iføl­ge bør Vin­cent og de øv­ri­ge bør­ne­børn gå ef­ter en fremtid i er­hvervs­li­vet el­ler mi­li­ta­e­ret. Det kan va­e­re alt fra en mel­lem­le­der­stil­ling i det sta­er­ke er­hvervs­liv hos Ma­ersk, Dan­foss, Le­go el­ler Grund­fos til en kar­ri­e­re i de­sign el­ler ar­ki­tek­tur. Men og­så for­sva­ret er et op­lagt sted at gø­re kar­ri­e­re. De vil dog sta­dig ha­ve for­plig­ti­gel­ser. »Det vil for de børn va­e­re en ak­tiv er­hvervskar­ri­e­re, som skal til­pas­ses den sa­er­li­ge rol­le de som kon­ge­li­ge børn. Der vil va­e­re nog­le re­pra­e­sen­ta­ti­ve plig­ter, for de er jo sta­dig kon­ge­li­ge.« ASTROLOGEN: Vin­cent kom­mer til at re­pra­e­sen­te­re Dan­mark i en ver­den­s­oms­pa­en­den­de or­ga­ni­sa­tion. Han vil kom­me til at gå i sin fars fod­spor med in­ter­es­se for sport og idra­et.« Jo­sep­hine Sop­hia Iva­lo Mat­hil­de Født 8. ja­nu­ar 2011. Hvis Jo­sep­hine har drøm­me om at bli­ve sy­geple­jer­ske, må hun iføl­ge

drop­pe dem: »Pres­set kan va­e­re, at de na­e­sten er tvun­get til at ka­ste sig ud i no­get, som har et vist ni­veau. Hvis en af prin­ses­ser­ne vil va­e­re sy­geple­jer­ske, vil det va­e­re van­ske­ligt at ha­ve hen­de lø­ben­de rundt på Roskil­de Sy­ge­hus, for hvad vil det ik­ke kra­e­ve af sik­ker­hed.« ASTROLOGEN: Jo­sep­hine er en blid per­son, som er me­get kre­a­tiv og hu­ma­ni­stisk indstil­let. Bå­de med hen­syn til livs­stil og de­sign vil hun gå i dron­nin­gens fod­spor med eg­ne ori­gi­na­le, kre­a­ti­ve ide­er. Hun er bå­de god til at ar­bej­de selv­sta­en­digt og i teams. Hun er og­så in­ter­es­se­ret i den al­ter­na­ti­ve ver­den, som for ek­sem­pel den nor­ske prin­ses­se Märtha Lou­i­se.« Isa­bel­la Hen­ri­et­ta In­grid Mar­gret­he Født: 21. april 2007. Iføl­ge ONSDAG 1. JU­NI 2016

vil prin­ses­se Isa­bel­la få en sa­er­lig rol­le. »Hvis man fo­re­stil­ler sig, at prins Chri­sti­an ik­ke er i stand til at få børn, vil det va­e­re prin­ses­se Isa­bel­la, der skal va­e­re dron­ning. Så der vil va­e­re nog­le be­gra­ens­nin­ger for hen­de, ind­til Chri­sti­an selv får børn, som kan min­de lidt om den si­tu­a­tion, som prin­ses­se Be­ne­dik­te stod i, da hun blev gift med prins Ri­chard i 1967. Den­gang var man nødt til at la­ve nog­le af­ta­ler om hen­des til­knyt­ning til lan­det, even­tu­el­le børns op­dra­gel­se osv.« ASTROLOGEN: Isa­bel­la er den fød­te diplo­mat og kun­ne en­de som så­dan. Hen­des hø­je in­tel­lekt er me­get frem­her­sken­de, og hun har isa­er in­ter­es­se for det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de. Hun vil va­e­re kon­ge­hu­sets far­ve­ri­ge emi­nen­ce, der vil stå i kulis­sen som støt­te og mu­se for dem al­le. No­get ty­der på, at hun bli­ver sent gift.« Chri­sti­an Val­de­mar Hen­ri Jo­hn Født: 15. ok­to­ber 2005. Står over for en fremtid som kron­prins og se­ne­re kon­ge og vil der­for når han fyl­der 18. Loven om år­pen­ge til hans far blev ved­ta­get i marts 1986, to må­ne­der før han blev myn­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.